Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij DrSc.

Národné projekty

* Matematické modely neklasických javov a neurčitosti

Mathematical models of non-classical events and uncertainty

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.

QUANTPROBALG - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ