Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Marína Zavacká M.A., PhD.

Národné projekty

Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny

Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis

History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Zavacká Marína M.A., PhD.

* Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku

Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.

* Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi

Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Segeš Dušan M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ