Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Dušan Kováč DrSc.

Národné projekty

* Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Modern procesing methods of encrypted archival documents

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.

* Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ