Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ľubica Kázmerová CSc.

Národné projekty

* Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

* Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ