Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. PhDr. Roman Holec DrSc.

Medzinárodné projekty

* Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.


Národné projekty

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

* POLSOC - Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Šoltés Peter PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ