Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Prof. JUDr. O ľ g a O v e č k o v á, DrSc. rodená Reháková narodená 5. 3. 1939 v Prešove.
Absolventka Právnickej fakulty UK Bratislava (1956-1961); CSc, (1968); DrSc. (1984); Doc. PF UK Bratislava (1992); Prof. PF UK Bratislava (1997). Od roku 1961 pôsobí v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied: študijný pobyt, interná ašpirantúra, vedecká pracovníčka, vedúca vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia, riaditeľka ústavu (1988-1995), podpredsedníčka SAV (1990-1993), od roku 1995 predsedníčka Vedeckej rady Ústavu. V rokoch 1975 až 2003 externá učiteľka na Právnickej fakulte UK Bratislava aktívne zapojená do výuky. Dlhodobo pôsobila v legislatíve ako členka viacerých legislatívnych komisií. Najvýznamnejšie: členka Komisie vlády ČSFR pre prípravu Obchodného zákonníka (1990-1991); Členka Legislatívnej rady vlády SR (1993-2020). Je členkou Učenej spoločnosti SAV. Od roku 1996 je vedúca redaktorka časopisu Právny obzor. Je členka Redakčnej rady časopisu Právník (Praha), Bulletin slovenskej advokácie, Justičná revue a Súkromné právo (Wolters Kluwer). Odborné zameranie: súkromné právo osobitne obchodné právo a hospodárske právo. Autorka alebo spoluautorka radu významných vedeckých prác. Najvýznamnejšie vyznamenania a ocenenia: Štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti právnych vied (2003),