Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

1. Meno, priezvisko, tituly: Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: vedúci vedecky pracovník


3. Kontaktné údaje: tel. + 421 2 52961833; e-mail: usapovec@savba.sk

4. Akademické resumé: Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava (1956-1961); CSc. (1968); DrSc. (1984); Doc. PF UK Bratislava (1992); prof. PF UK Bratislava (1997)


5. Oblasť vedeckého záujmu: súkromné právo, občianske právo, obchodné právo, hospodárske právo


6. Najdôležitejšie publikácie
OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Slovník obchodného práva. [Commercial Law Dictionary]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 1994, 366 s. ISBN 80-88715-11-3.

OVEČKOVÁ, O (100 %). Slovník obchodního práva. [Commercial Law Dictionary]. (prel. Drlívská, E.) 1. vyd. Praha : CODEX, 1996. ISBN 870-85963-08-6.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Zmluvná pokuta. [Contractual Penalty]. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2004. 2. preprac. a dopl. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2011, 353 s. ISBN 978-80-8078-386-0.

OVEČKOVÁ, OĽGA (100 %). Premlčanie v obchodnom práve. [Limitation in commercial law]. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015, 303 s. ISBN 978-80-8168-205-6.


7. Vedecké výstupy od roku 2012
OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodný zákonník I. a II zväzok. Komentár. [Commercial Code I., II. tome : comment]. 3. dopl. a preprac. vyd. (Vedúca autorského kolektívu). Bratislava : Iura Edition 2012, 1182 s., 995 s. ISBN 978-80-8078-434-8.

ŽITŇANSKÁ, Lucia – OVEČKOVÁ, Oľga a kol. Obchodné právo : 1. zväzok : obchodné spoločnosti [Commercial law : Companies]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 617 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga – ŽITŇANSKÁ, Lucia a kol. Obchodné právo : 2. zväzok : záväzkové právo. [Commercial law : Law of obligation]. Marek, K. (rec.). 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2013. 419 s. Edícia Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-89635-05-4. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Neplatnosť obchodnej spoločnosti. [Invalidity of a Company]. In Právo společností - ohlédnutí za dvěma desetiletími účinnosti obchodného zákoníku. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 175-186. ISBN 978-80-7400-262-5.

OVEČKOVÁ, Oľga – ŠVIDROŇ, Ján (eds.) Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. [Institute of State and Law 1953 - 2013 : 60 Years of the Institute of State and Law of Slovak Academy of Science]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014. 164 s. ISBN 978-80-224-1422-7. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práva a európskych návrhov = Verjährung im Kontext der Rekodifizierungen des Privatrechts und der europäischen Entwürfe. [Prescription in the Context of Recodifications of Private Law and European Bills]. In XXI. Karlovarské právnické dny 2013 : dvojjazyčný, slovensko-nemecký zborník. Praha : Leges, 2013, s. 94-108 (slovensky), s. 109-127 (nemecky). ISBN 978-80-87576-56-4.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Profesor Knapp - právny civilista [Professor Knapp - A Legal Civilian]. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 37-44. ISBN 978-80-7380-509-8.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Význam prehľadnosti a zrozumiteľnosti práva pre podnikateľské prostredie. [Importance of Transparency and Clarity of the Law for the Business Environment]. In Právo, obchod, ekonomika IV. : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická fakulta, 2014, s. 442-450. ISBN 978-80-8152-164-5. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Výkladové a aplikačné otázky premlčania v obchodnom práve vo svetle judikatúry. [Interpretation and application issues of limitation in commercial law in the light of case law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 432-445. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Zánik záväzku zaplatením odstupného v obchodnom práve vo svetle judikatúry. [Extinguishment of an Obligation by the Payment of a Compensation in Commercial Law in the Light of the Case Law]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2012, roč. XVIII, č. 4, s. 8-15. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Vývinové tendencie inštitútu premlčania. [Development trends of the institute of limitation]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 4, s. 326-337. ISSN 0032-6984. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Omeškanie s plnením peňažného záväzku po novele Obchodného zákonníka. [Delay with the Fulfilment of Financial Obligations after the Commercial Code Amendment]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2013, roč. XIX, č. 9, s. 44-53. ISSN 1335-1079.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Určenie lehoty všeobecným spôsobom (legislatívne, výkladové a aplikačné problémy). [Determination of Time Limits in a General Way (Legislative, Interpretation and Application Problems)]. In Bulletin slovenskej advokácie, 2014, roč. XX, č. 10-11, s. 32-40. ISSN 1335-1079. (APVV-0340-10 „Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie“).

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie. [Concept of prescription and the obligation of the court ex officio to take into account prescription]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 2, s. 178-186. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka. [Impact of the amendment of Section 52 of the Civil Code on the applicability of the Commercial Code]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 397-416. ISSN 0032-6984.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Absencia intertemporálnych ustanovení a retroaktivita právnej normy. [Absence of Intertemporal Provisions and Retroactivity of Legal Norms]. In Súkromné právo : odborný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2015, roč. 1, č. 9, s. 2-7. ISSN 1339-8652.

OVEČKOVÁ, Oľga (100 %). Premlčanie práva na náhradu škody. [Forfeiture of the Claim for Compensation]. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice : UPJŠ, 2013, s. 294-302. ISBN 978-80-8152-056-3.

ŠVIDROŇ, Ján (50 %) – OVEČKOVÁ, Oľga (50 %). Súhrn aktivít výskumu Ústavu štátu a práva SAV od roku 2007 do roku 2011 a jeho rozvojové a výskumné zámery na roky 2012 až 2016. [Survey of research activities of the SAS Institute of State and Law in the years 2007-2011 and its development and research plans for the years 2012-2016]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 4, s. 379-392. ISSN 0032-6984.8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v spolupráci s Ústavom státu a práva AV ČR a Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 6. – 8. 11. 2013
Názov: Medzinárodné sympózium Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Premlčanie práva na náhradu škody

Krajina: ČR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Bundes Rechtsanwaltkammer, Deutscher Anwaltverein e.V., Forschugsinstitut für mittel- und osteuropäsches Wirtschaftsrecht e.V., Industrie- und Handelskammer Oberfranken, Internationales Fachinstitut für Steuer- und Wirtschaftsrecht e.V., v spolupráci: Nakladatelstvím ASPI, Nakladatelstvím Linde, Atlas Consulting s.r.o. – právní informační systém CODEXIS, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, Právnická fakulta Olomouc, Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Ústav státu a práva Slovenské akademie věd
Termín: 12. – 14. 6. 2013
Názov: XXI. Karlovarské právnické dny
Prednáška: Premlčanie v kontexte rekodifikácií súkromného práva a európskych návrhov

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ Košice v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 27. – 29. 10. 2014
Názov: Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Význam prehľadnosti a zrozumiteľnosti práva pre podnikateľské prostredie

Krajina: SR
Pracovník: Ovečková, O.
Inštitúcia: Právnická fakulta UPJŠ Košice v spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV
Termín: 21- 23. 10. 2015
Názov: Medzinárodné sympózium Právo – obchod – ekonomika
Prednáška: Konkurencia zásad súkromného práva


9. Účasť na vedeckých projektoch a grantoch
Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in Dynamics of swocial development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Inštitút premlčania vo väzbe na rekodifikáciu súkromného práva
Grantová schéma: VEGA
Číslo projektu: 2/0007/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2016
Pozícia: vedúca projektu10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách
Členka Učenej spoločnosti pri SAV


11. Vedecké prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá: žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia:
Štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra I. triedy (2003), zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách SAV (1989), Strieborná plaketa F. Palackého za zásluhy o rozvoj spoločenských vied ČSAV (1989), Strieborná medaila SAV (1994), Zlatá medaila Univerzity J. A. Komenského v Bratislave (2001), Pamätná medaila PF UPJŠ Košice (2003);


14. Iné