Informačná stránka zamestnanca SAV

prof. Ing. Saleh Mothana Obadi PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu
Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ