Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Daneš Brzica PhD.

Národné projekty

* Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu

Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.

Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ