Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Daneš Brzica, PhD.

1986 Vysoká škola ekonomická, Bratislava (Ing.) 
1996 Ekonomický ústav SAV, Bratislava (PhD.)

Študijné pobyty:
Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Švédsko (2000, 2001, 2002), Veľká Británia.


Samostatný vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti pôsobil ako ekonomický poradca predsedu vlády SR, ako expert pre Slovenský inštitút medzinárodných štúdií a pre Výbor pre kapitálový trh pri Ministerstve financií SR. Výskum zameriava na správu korporácie a správu poznatkov, konkurenčnú schopnosť, transformačné procesy, makroorganizačné štruktúry, regionálny, inštitucionálny a technologický rozvoj. 

Prednášal ekonómiu na Univerzite Komenského a pôsobil ako koordinátor pre ekonómiu a financie na Škole verejnej správy, Academia Istropolitana.

V minulosti pôsobil dve funkčné obdobia ako člen Vedeckej rady Ekonomického ústavu SAV z toho raz vo funkcii podpredsedu.

Pôsobil ako člen Vedeckej rady Prognostického ústavu SAV. Je členom redakčnej rady Ekonomického časopisu, edičnej rady EÚ SAV, Atestačnej komisie EÚ SAV a členom redakčnej rady periodika Prognostické práce. V minulosti bol menovaný ministrom školstva za člena grantovej komisie VEGA, kde pôsobil po dve funkčné obdobia.

V rokoch 2004-2005 bol členom expertnej skupiny na najvyššej úrovni pri DG Výskum (Európska komisia) a niekoľko rokov pôsobil ako expert pre Európsky hospodársky a sociálny výbor. Je členom odborovej komisie v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky (Slovenská technická univerzita), je členom dozornej a poradnej rady Európskeho strediska pre komparatívne komerčné a firemné právo pri Jagellonskej univerzite v Krakove, členom fokusnej skupiny Konkurenční výhoda a inovační výkonnost (Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha) a členom hodnotiacej skupiny INEKO/Projekt HESO Hodnotenie ekonomických reforiem. Pôsobil tiež ako člen expertnej skupiny pre regionálnu politiku na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V roku 2009 bol prizvaný ako expert v rámci strategického projektu COST Foresight 2030. V súčasnosti pôsobí ako člen medzinárodnej expertnej komisie pre rozvoj malých a stredných podnikov MAPEER.

Participoval na rôznych projektoch (napr. ACE PHARE, 6. RP, COST, UNDP, ILO), seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Jeho práca zahŕňa expertné štúdie pre firmy napr. Siemens, Microsoft alebo NRI. Študijné pobyty a prednášky absolvoval v takmer 30 krajinách - napr. Austrália, Čína (1997, 2007), Grécko, Japonsko, Kórejská republika, Luxembursko, Rakúsko, Ruská federácia, Singapúr, Švédsko (2000, 2001, 2002), USA, Veľká Británia, Španielsko, Švajčiarsko, či Taliansko.


OCENENIA


Z ocenení získal Cenu slovenského literárneho fondu (1990) a bol uvedený medzi „Najlepšou desiatkou“ slovenských ekonómov (Prameň: Gregor, M., Schneider, O.: The World is Watching: Rankings of Czech and Slovak Economics Departments.“ Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 55, 2005, č. 11-12, s. 518-530). 
Uvedený v publikácii Who is Who in the WorldTVORBA


Publikačná činnosť a ohlasy:
Vedecké monografie: domáce 22, zahraničné 1 
Kapitoly vo vedeckých monografiách:
zahraničné vydavateľstvá: 12
domáce vydavateľstvá: 4

Časopisy:
Články karentované domáce: 17
Články karentované zahraničné: 1
Články nekarentované zahraničné: 7

Celkom publikácií: 178

Citácie:
citácie v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science: 70

Citácie celkom: 840

Ohlasy celkom (citácie + recenzie): 872

Publikácie (výber):

BRZICA, D. - GABRIELOVÁ, H. - JECK, T. - KAČÍRKOVÁ, M. - KLAS, A. - LÁBAJ, M. - VOKOUN, J. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV: Veda, 2011. 227 s.

WORKIE TIRUNEH, M. - BRZICA, D. - HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. - OBADI, S. M. - PAUHOFOVÁ, I. - SIVÁK, R. - STANĚK, P. - ŠIKULA, M. - ŠIKULOVÁ, I. - VOKOUN, J. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie svetovej ekonomiky: realita alebo mýtus? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s.

BRZICA, D. Positioning Bratislava in an emerging cross-border metropolitan area. In Cities between competitiveness and cohesion : discourses, realities and implementation. - [Heidelberg] : Springer, 2008, s. 243-256. ISBN 978-1-4020-8240-5.

BRZICA, D. Automobile sector in the Slovak republic : current situation and future prospects. In Regional externalities. - Berlin: Springer, 2007, s. 131-147. ISBN 978-3-540-35483-3.

ASHEIM, B. - COOKE, P. - BLAŽEK, J. - ANNERSTEDT, J. - BOSCHMA, R. - BRZICA, D. - DAHLSTRAND LINDHOLM, A. - DEL CASTILLO HERMOSA, J. - LAREDO, P. - MOULA, M. - PICCALUGA, A. Constructing regional advantage : principles - perspectives - policies [online]. Brussels: European commission, 2006. 95 s.

BRZICA, Daneš. Vplyv inštitucionálnej hustoty na sieťovanie v rámci výskumných projektov a na konkurenčnú schopnosť ekonomiky : prípad vybraných krajín Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 939-955

Vedecká výchova: 1
Najdôležitejšie výsledky: Rozpracovanie koncepcie vytváranej regionálnej výhody v tíme vedenom P. Cookom a B. Asheimom pre Európsku komisiu, DG Research; Potvrdenie hypotézy o vysokej koncentrácii vlastníctva vo veľkých verejne vlastnených akciových spoločnostiach kótovaných na burze v ČR a SR s využitím metodiky dané smernicou LHD (spolu s M. Olssonom, R. Hamom a M. Raffertym).


zdroj (osobnosti.sk)