Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Štefan Havlík, DrSc.

Havlík, Štefan, Ing., DrSc.; Rožňava .
Od 1976 pôsobil v Ústave technickej kybernetiky SAV po premenovaní Ústav informatiky SAV , pracovisko Banská Bystrica.
Vedecká hodnosť: 1982 - CSc., 1994 - DrSc.
V rokoch 1991-92 pozvaný profesor na EPFL - Lausanne vo Švajčiarsku.

Vedecká práca v oblasti technickej kybernetiky, automatizácia a riadenie so zameraním na robotické systémy.
Významné prínosy v teoretických problémoch robotiky, automatizácia a riešenie mechatronických systémov, originálne riešenia senzorov, metódy kalibrácie a integrácie senzorových systémov do riadenia, aplikácie robotov v technologických procesoch, robotické prostriedky pre humanitárne odmínovanie.

Autor viac ako 100 vedeckých publikácií v zahraničných odborných časopisoch a zborníkoch konferencií s významným citačním ohlasom.

Člen viacerých medzinárodných odborných organizácií a komitétov svetových konferencií:
(Jury pre Dr. dizerátie DMT EPFL Lausanne (1991-92),stály člen: IFToMM- HMM pre Európu, IFToMM - Robotic and mechatronics, RAAD, IARP- Int. Advanced Robotic Program a iné).
Reviewer viacerých svetových odb. časopisov: Robotics and Mechatrinics, Mechanisms and machine theory