Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Ľudovít Hallon DrSc.

Národné projekty

* Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava

Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

* Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.

Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ