Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

JUDr. Zuzana Magurová LL.M.

Národné projekty

* Inteligentná mobilita vo svete a v Slovenskej republike optikou normotvorby

Intelligent mobility in the world and in the Slovak Republic through the lens of the law-making

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Hodás Milan PhD.

* Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ