Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Zuzana Magurová, LL.M.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: odborná pracovníčka z VŠ vzdelaním


3. Kontaktné údaje: e-mail: usapmagu@savba.sk


4. Akademické resumé:
1982 JUDr. – Právnická fakulta UK Bratislava


5. Oblasti vedeckého záujmu: ľudské práva, nediskriminácia, rodová rovnosť, násilie páchané na ženách, neziskové právnické osoby


6. Najdôležitejšie publikácie

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Aplikácia rovnosti príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov [Application of Equality of Opportunities from International and National Aspects]. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2003. 35 s. Edícia Štúdie a materiály, zošit VI.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Sponzorstvo, darcovstvo alebo reklama? (Úvod do problematiky). [Sponzoring, donation or advertisement ? (introduction to the problems)]. In Právny obzor, 1999, roč. 82, č. 1, s. 55-65. ISSN 0032-6984.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege a de lege ferenda). [Legislation of the Third (Non-Profit) Sector in Slovakia (Considerations de lege lata and de lege ferenda)]. In Právny obzor, 1996, roč. 79, č.. 3, s. 198-223. ISSN 0032-6984.

KAHÚN, Jan (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Zákon o nadáciách. Komentár. [Act on Foundations. Comments]. Bratislava : Veda, 1997. 144 s. ISBN 80-224-0537-X.


7. Vedecké výstupy od roku 2012
JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In KROPAJ, M. (ed.) Sub Specie Aeternis: Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 – 2014). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

DEBRECÉNIOVÁ, Janka (34 %) - LAJČÁKOVÁ, Jarmila (33 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (33 %). Implementácia zásady rovnakého zaobchádzania prostredníctvom Antidiskriminačného zákona : Problémy, bariéry a výzvy [Implementation of the Principle of Equal Treatment through the Antidiscrimination Act : Problems, Barriers and Challenges]. (výstup projektu - správa o transpozícii a implementácii rodových smerníc EU na Slovensku, časť 11.). Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, 2013, s. 53-64. dostupné na: http://odz.sk/wp-content/uploads/Implem_ZRZ_ADZ_analyza.pdf.

BERDISOVÁ, Lucia - DEBRECÉNIOVÁ, Janka - HOLUBOVÁ, Barbora - LAMAČKOVÁ, Daniela - MAGUROVÁ, Zuzana (5 %) –TRGIŇOVÁ, Ľubica - VOZÁRIKOVÁ, Margaréta. Inšpekcia práce a zásada rovnakého zaobchádzania s dôrazom na pohlavie a rod : právne rámce, bariéry, príklady dobrej praxe a odporúčania pre legislatívu, politiky a prax v SR. [Labour Inspection and the Principle of Equal Treatment with the Emphasis on Sex and Gender Equality: Legal Framework, Barriers, Good Practice, Examples and Recommendations for the Legislation, Policies and Practice in the Slovak Republic]. Bratislava : Centrum vzdelávania MPSVR, 2015. 365 s. ISBN 978-80-969824-3-1. dostupné na internete:
http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2015/09/Anal%C3%BDza-s%C3%BA%C4%8Dasn%C3%A9ho-stavu-vykon%C3%A1vania-in%C5%A1pekcie-pr%C3%A1ce.pdf

BURGEROVÁ, Zuzana - HOLUBOVÁ, Barbora - JUST HRNČÁROVÁ, Nataša - KURILOVSKÁ, Dušana - KRÁLOVÁ, Sylvia - MAGUROVÁ, Zuzana (14 %) - MESOCHORITISOVÁ, Adriana. Analýza Istanbulského dohovoru vo svetle verejných politík SR : elektronický dokument. [Analysis of the Istanbul Convention in the light of public policies – electronic document]. Bratislava : Možnosť voľby, 2014.
dostupné na internete: http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2014/11/Text-Dohovor_do-PDF_10_12-3.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Uplatňovanie preneseného dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie. [Application of the Reverse Burden of Proof in Discrimination Cases]. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratialava : Univerzita Komenského - Právnická fakulta, 2013, s. 331-339. ISBN 978-80-7160-365-8. Dostupné na internete: http://www.lawconference.sk/archiv/bpf_2013/sprava/files/zborniky/Session%20of%20Civil%20Law.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (50 %) - KURILOVSKÁ, Lucia (50 %). Odraz a vplyv medzinárodných dohovorov na ustanovenia slovenského trestného kódexu týkajúce sa sexuálnych trestných činov : Kapitola III/2 [Reflection and Impact of International Conventions to the Sexual Offences Provisions of Slovak Criminal Code]. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : Key Publishing, 2014, s. 297-305. ISBN 978-80-7418-213-6; The European Society for History of Law, Kapitola III./2 s.297-305. ISBN 978-80-87475-42-3.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve. [Gender Equality in Slovak Antidiscrimination Law]. In Dny práva - 2012. Edícia Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, č. 442. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 131-153. ISBN 978-80-210-6319-8. dostupné na:
https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Antidiskriminacnizakon/MagurovaZuzana.pdf

STRÁŽNICKÁ, Alexandra (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie. [The Shift Burden Proof in Discrimination Cases]. In Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite. EQUILIBIA : Bratislava, 2012, s. 134-159. ISBN 978-80-8143-052-7.
dostupné na:
http://genderdatabaza.wordpress.com/2012/12/15/pravne-aspekty-rovnakeho-zaobchadzania-v-slovenskej-realite/

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v kontexte európskeho práva. [Positive measures aimed to gender equality in the context of European law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 3, s. 237-252. ISSN 0032-6984.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Pozitívne opatrenia zamerané na rodovú rovnosť v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora. [Positive measures aimed to gender equality in judgements of the European Court of Justice]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 584-600. ISSN 0032-6984.

HOLUBOVÁ Barbora (50 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (50 %). Dôstojnosť, integrita a ukončenie rodovo podmieneného násilia. [Dignity, Integrity and Termination of Gender-Based Violence]. In Pietruchová, O. (ed.) Bližšie k Európe : stratégia EÚ rovnosti žien a mužov na roky 2010-2015 z pohľadu slovenskej reality. Bratislava : Vydavateľstvo Tatran pre Ženskú loby Slovenska, 2012, s. 64-88. dostupné na: https://genderdatabaza.files.wordpress.com/2012/07/blizsie_k_eu_zenska_loby_sr.pdf.


Výstupy v Anglickom jazyku

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries, part II.. Brussels : European Union, 2015, pp. 197-201. ISBN 978-92-79-458361-1. DOI 10.2838/957478. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/150325_en.htm.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In The implementation of Directive 2010/41 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity, part II. Brussels : European Union, 2015, pp. 233-241. ISBN 978-92-79-46824-7. DOI 10.2838/430490. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/self_employed_en.pdf.
MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law in 2014.Part II. Brussels : European Union, 2015, pp. 220-228. ISBN 978-92-79-45842-2. DOI 10.2838/00406.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey. In Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?, Part II. Brussels : European Union, 2014, pp. 201-208. ISBN 978-92-79-35645-2. DOI 10.2838/93034.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, FYR of Macedonia and Turkey. In Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work: The application of EU and national law in practice in 33 European countries, Part II.. Brussels : European Union, 2013, pp. 300-309. ISBN 978-92-79-32351-5. DOI 10.2838/53404.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/sex_discrimination_in_relation_to_part_time_and_fixed_term_final_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Acceding Country, FYR of Macedonia and Turkey. In The Personal Scope of the EU Sex Equality Directives, Part II. Brussels : Uoropen Union, 2012, pp. 194-201. ISBN 978-92-79-27864-8. DOI 10.2838/39037. http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/personal_scope_eu_sex_equality_directive_final_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : National Law: Reports from the Experts of the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood : The application of EU and national law in practice in 33 European countries, Part II. Brussels : European Union, 2012, pp. 234-242. ISBN 978-92-79-27748-1. DOI 10.2838/37932.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/discrimination__pregnancy_maternity_parenthood_final_en.pdf,

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2013, no. 1, p. 106-110. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2013-1_final_web_en.pdf,

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2013, no. 2, pp. 97-100. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2013_2_final_web_en.pdf.

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, In European Gender Equality Law Review, 2012, no. 1, pp. 105-108. ISSN 2212-5914.
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-1_final_web_en.pdf

MAGUROVÁ, Zuzana (100 %). Slovakia : News from the Member States, EEA Countries, Croatia, FYR of Macedonia and Turkey. In European Gender Equality Law Review, 2012, no. 2, pp. 134-137. ISSN 2212-5914.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/law_reviews/egelr_2012-2_web_final_en.pdf8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Ministerstvo spravodlivosti SR
Termín: 14. decembra 2015
Názov: Konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv Vymožiteľnosť ľudských práv a prístup k spravodlivosti
Prednáška: Úskalia vymožiteľnosti ľudských práv žien a prístupu žien k spravodlivosti na Slovensku

Krajina: SR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 13. – 21. novembra 2015
Názov: Jesenná škola práva 2015 „Človek v európskej právnej kultúre“
Prednáška: Rod a pohlavie v práve

Krajina: SR
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Právnická fakulta UK
Termín: 10. – 11. októbra 2013
Názov: Bratislavské právnické fórum 2013
Prednáška: Uplatňovanie preneseného dôkazného bremena v prípadoch diskriminácie

Krajina: BG
Pracovník: Magurová, Z.
Inštitúcia: Bulharská nadácia pre rodové štúdie
Termín: 3.-9. mája 2012
Názov: Rights Training Institute, 4 Session 2
Prednáška: The Burden of Proof in Sex Discrimination Cases and Presentation (Dôkazné bremeno v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia) a
The Access to Justice in Sex Discrimination Cases (Prístup k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia)


9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch
Názov projektu: Právne subjekty výskumu, vývoja a inovácií na pozadí transformácií organizácií Slovenskej akadémie vied
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0131/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Národný projekt - Inštitút rodovej rovnosti
Názov operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Názov prijímateľa (realizátora): Centrum vzdelávania Ministerstva prace, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky (CV MPSVaR)
Doba riešenia: 10/2009 – 03/2014
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Law into practise, practise into law – partnership for closer collaboration between research and business (CZ.1.07/2.4.00/31.0146).
Grantová schéma: Operational Programme Education for Competitiveness. (OP VK „Právo do praxe, praxe do práva – partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe“,
Rregistrační číslo: CZ 1.07/2.4.00/31.0146.)
Názov prijímateľa (realizátora): Právnická fakulta Masarykova univerzita
Pozícia: Účasť na medzinárodnom okrúhlom stole „Foundation Europea: Quo Vadis?” 5. 9. 2014
Názov projektu: European Commission’s Network of legal experts in gender equality and non-discrimination
Contract Reference: No. JUST/2014/RDIS/PR/EQUA/0039
Project reference: 81, Creditor number 6585
Doba riešenia: 1/2015 – 12/2017
Pozícia: národná expertka na rodovú rovnosť

Názov projektu: European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Contract Reference: No. JUST/2011/GEND/PR/0093/A4
Doba riešenia: 1/2012 – 12/2014
Pozícia: národná expertka na rodovú rovnosť


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách
Členka výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov
Výučba predmetu „Spolkové a nadačné právo“ na Právnickej fakulte PEVŠ v Bratislave:
Počet vyškolených doktorandov: 0


12. Stáže a štipendiá žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia: žiadne


14. Iné
Členka Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
Členka Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Členka Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spolupráca s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na príprave návrhu „Zákona o násilí páchanom na ženách a domácom násilí“