Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatný vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje: tel. číslo: 02/52962325, e-mail: usapduda@savba.sk


4. Akademické resumé:
vysokoškolské - Právnická fakulta UK, Bratislava
vedecká ašpirantúra, Ústav štátu a práva SAV


5. Oblasti vedeckého záujmu: tvorba práva, ľudské práva, sociálne zabezpečenie


6. Najdôležitejšie publikácie
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Komentár k čl. 38-42 Ústavy Slovenskej republiky. [Commentary on Art. 38-42 of the Constitution of the Slovak Prepublic]. In Komentár k Ústave slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 277-316. ISBN 978-80-89447-93-0.
BRÖSTL, Alexander (50 %) - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (50 %). Grundrechte in der Slowakei : Handbuch des Staatrechts. In Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europe : Band IX : Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa. Heidelberg : F. C. Müller, 2016, s. 223-268. ISBN 978-3-8114-9229-5.
BRÖSTL, Alexander (50 %) - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (50 %). Die Verwaltungsgerichtsbarkaeit Tchechiens und der Slowakei - Eine Bilanz 20 Jahre nach dem Zerfall der Tchechoslowakei. In Osteuropa Recht, 2013, vol. 59, heft 3, s. 260-272. ISSN 0030-6444.
BRÖSTL, Alexander (50 %) - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (50 %). Die Verfassungsbeschwerde in der Slowakei. In Osteuropa Recht, 2014, vol. 60, heft 3, s. 279-287. ISSN 0030-6444.
BRÖSTL, Alexander (50 %) - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (50 %). Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Slowakei. In Osteuropa Recht, 2015, vol. 61, heft 3, s. 287-297. ISSN 0030-6444.
BRÖSTL, Alexander (50 %) - GAJDOŠÍKOVÁ Ľudmila (50 %). The Constitutional Court and the Supreme Court the Slovak Republic: Courts in the State of War?
Regensburg : International Congress "Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict?" XVIIth Congress on European and Comparative Constitutional Law, 2015


7. Vedecké výstupy od roku 2012
BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (2,4 %) - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Ochrana základných práv a slobôd a správne súdnictvo v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. [Protection of Fundamental Rights and Freedoms and Administrative Justice in the Decision-Making of the Constitutional Court of the Slovak Republic]. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. I. diel : Trnavské právnické dni 2012. Trnava : Právnická fakulta TU, 2013, s. 451-459. ISBN 978-80-8082-586-7.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). 25 rokov zmien v sociálnom zabezpečení. [25 Years of Changes in Social Security]. In Sociálne zabezpečenie - na rázcestí? : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16.-17. októbra 2014 v Bratislave, organizovanej Ústavom štátu a práva SAV v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-0340-10 "Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie". Weissová Tatiana (zost.); Gajdošíková Ľudmila (odborný garant) ; Ovečková, Oľga - Bröstl, Alexander (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2014, s. 21-30. ISBN 978-80-8095-087-3.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Deľba moci a jej premeny v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. [Division of Power and its Transformation in the Decision-Making of the Constitutional Court of the Slovak Republic]. In Dělba moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 29-44. ISBN 978-80-87382-42-4.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Ochrana práv cudzincov v konaní pred Ústavným súdom. [Protection of Rights of the Foreigners in Proceedings before the Constitutional Court]. In Právo na azyl a jeho aplikácia vo verejnej správe : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku pre Právnickú fakultu Trnavskej univerzity, 2015, s. 7-20.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Čo je aktuálne v práve. [What is New in the Law?]. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 22-30. ISBN 978-83-7490-846-7.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila (100 %). Aktuálna rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky : Kam kráča ústavné súdnictvo Slovenskej republiky? [Actual Decision-Making Activity of the Constitutional Court of the Slovak Republic : Where Does the Constitutional Justice of the Slovak Republic Go?]. In Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trnavské právnické dni 2014. Trnava : Typi Uviversitatis Tyrnaviensis, 2015, s. 54-60. ISBN 978-80-8082-832-5.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 24. - 25. 05. 2012
Názov: Olomoucké dny práva 2012
Prednáška: „Politické“ rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 24. - 25. 05. 2012
Názov: Olomoucké dny práva 2012
Prednáška: „Politické“ rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústáv státu a práva AV ČR Praha
Termín: 27. – 29. 6. 2012
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě III.
Prednáška: Vplyv rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky na tvorbu práva

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústavný súd SR
Termín: 12. 9. 2012
Názov: Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov v národnom a európskom pohľade
Prednáška: Ústava v službách ústavného súdu alebo naopak?

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Termín: 20. - 21. 9. 2012
Názov: Trnavské právnické dni 2012 - Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
Prednáška: Ochrana základných práv a slobôd a správne súdnictvo v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta UK Bratislava
Termín: 10. – 12. 10. 2012
Názov: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike
Prednáška: Správne súdnictvo v kontexte rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky
Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 8. – 9. 11. 2012
Názov: Priority sociálneho zabezpečenia
Prednáška: Životné minimum ako inštitút sociálneho zabezpečenia

Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovej univerzity, Brno
Termín: 14. – 15. 11. 2012
Názov: Dny práva
Prednáška: 20 rokov po rozpade čs. federácie – čo nás spája a rozdeľuje v oblasti sociálnych práv najmä v sociálnom zabezpečení

Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Termín: 13. 11. – 14. 11. 2013
Názov: Dny práva Brno 2013
Prednáška: Právna ochrana proti správnym aktom individuálnej a „zmiešanej“ povahy v kontexte rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky

Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Termín: 13. 5. 2014
Názov: Prostriedky ochrany subjektívnych práv vo verejnej správe
Prednáška: Reflexia rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
(v administratívnoprávnych veciach)
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Termín: 19. – 20. 11. 2014
Názov: Dny práva v Brně
Prednáška: Ideál a realita normotvorby z pohľadu ústavného súdu ako negatívneho
zákonodarcu
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni
Termín: 1. – 3. 10. 2014
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV.
Žijeme v nejlepším z možných právních světů?
Prednáška: Zákonné limity v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky
Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Fakulta práva Trnavskej univerzity v Trnave
Termín: 24. jún 2015
Názov: Uskutočňovanie sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti
Prednáška: Ústavné limity uskutočniteľnosti sociálnych práv v systéme sociálnej ochrany
Krajina: SR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín: 9. – 10. októbra 2015
Názov: Bratislavské právnické fórum
Prednáška: Právo na spravodlivý proces v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
Krajina: ČR
Pracovník: Gajdošíková, Ľ.
Inštitúcia: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Termín: 18. – 19. novembra 2015
Názov: Dny práva 2015
Prednáška: Princíp rovnosti v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky

9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch
Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in Dynamics of social development and its theoretical reflextions)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: členka riešiteľského kolektívu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov


12. Stáže a štipendiá


13. Akademické ceny a ocenenia


14. Iné
odborný garant konferencií v oblasti sociálneho zabezpečenia pravidelne organizovaných ústavom štátu a práva v dvojročných časových intervaloch od roku 1997,
členka redakčnej rady Právny obzor
účasť na študijnom procese:
UPJŠ v Košiciach: členka odborovej komisie doktorandského študijného programu teória a dejiny štátu a práva, členka komisie pre obhajoby diplomových a rigoróznych prác študijného programu ústavné právo
PF TÚ v Trnave: členka odborovej komisie doktorandského študijného programu pracovné právo

od roku 2000 – sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky