Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

1. Meno: JUDr. Eduard Bárány, DrSc.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia


3. Kontaktné údaje: e-mail: ak.barany@gmail.com


4. Akademické resumé:
2001 DrSc. – Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
1985 CSc. – Ústav štátu a práva SAV
1981 JUDr. – Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
1979 Právnická fakulta UK Bratislava


5. Oblasti vedeckého záujmu: teória štátu a práva, právna filozofia


6. Najdôležitejšie publikácie

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Changing Roles of Human rights. In Universalny i regionalny wymar ochrany praw czlowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiazania. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 15-18. ISBN 978-83-7666-292-3.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Autopoietický sociálny subsystém právo? [Is Law an Autopoietic Social Subsystem?]. In Sociológia, 2011, roč. 43, č. 2, s. 111-132. ISSN 0049-1225. (časopis je citovaný Sociological Abstracts a Current Contents/Social and Behavioural Sciences a indexovaný v publikáciách Institute of Scientific Information (ISI), USA)

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Spravodlivosť ako vzťahový pojem. [Justice as a Relational Concept]. In Filozofia, 2011, roč. 66, č. 9, s. 845-855. (2011 – Current contents, SCOPUS, EBSCO, CEJSH) ISSN 0046-385X.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Pojmy dobrého práva. [Terms of Good Law]. 1. vyd. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. 176 s. ISBN 978-80-88933-75-1.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Moc a právo. [Power and Law]. Bratislava : Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

BÁRÁNY, Eduard (100 %). O právnom systéme. [About legal system]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Kde je právo? [Where is the Law?]. In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2015, roč. 154, č. 4, s. 281-295. ISSN 0231-6625.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights. In Amerykański system ochrony praw człowieka : Aksjologia - instytucje – efektywność : Zborník príspevkov zo VI. Medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 10.-11. 5. 2014 vo Varšave. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015, s. 35-39. ISBN 978-83-8019-139-6.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právny systém a jeho prostredie. [Legal system and its environment]. In Ako právo reaguje na novoty: zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch.
1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 65-72. ISBN 978-80-224-1469-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Changing Roles of Human Rights. In Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka. Nowe wyzwania - nowe rozwiazania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, s. 15-18. ISBN 978-83-7666-292-3.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Hodnoty v právnom pozitivizme. [Values in legal positivism]. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 94-98. ISBN 978-80-7380-509-8.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Poznámky k realizácii práva. [Remarks concersing the implementation of law]. In Constans et perpetua voluntas : pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám : zborník vedeckých príspevkov na počesť prof. Petra Blahu. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 11-21. ISBN 978-80-8082-764-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právo nie je najlepším riešením. [Law is not the best solution]. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 13-17. ISBN 978-80-7380-543-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Účel a samozrejmosť sociálneho štátu. [The purpose and normality of welfare state]. In Právní aspekty sociálního státu : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc : Iuridium Olomoucense, 2014, s. 31-40. ISBN 978-80-87382-60-8.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Dôsledky preťaženosti ústavného súdu. [The results of overcloading constitutional court]. In Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a meduzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice, 23. 9. 2014. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta, 2014, s. 212-217. ISBN 978-80-8152-207-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Verejné právo a teória štátu a práva : metodológia, hodnoty a moc. [Public law and theory of state and law : methodology, values and power]. In Ústav štátu a práva 1953 - 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Oľga Ovečková, Ján Švidroň (eds.); Tatiana Weissová (hl. red.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 31-37. ISBN 978-80-224-1422-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Hodnotový základ ústavy. [Value base of constitution]. In Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2013, s. 113-116. ISBN 978-80-969989-6-8.

BÁRÁNY, Eduard (1,6 %) - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd.
Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Ústava ako idealizovaný obraz verejného života. [Constitution as idealized picture of public life]. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013, s. 31-40. ISBN 978-80-8082-586-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Premenlivá deľba moci. [Changing diwision of power]. In Jirásek Jiří (ed.) Dělba moci : sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vedecké konferenci Olomoucká právnické dny 2013. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2014, s. 9-16. ISBN 978-80-87382-42-4.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Viazanosť štátu vlastným právom ako príklad cirkularity v práve. [State's obliagation to respect its own law as an example of the circularity in law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 567-581. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Cirkularita v práve. [Circularity in Law]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Mocenský rozmer výkladu práva. [The power-dimension of interpretation of law]. In Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 310-320. ISBN 978-80-7380-388-9.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Zmena práva v právnom štáte. [The change of law in the legal state]. In Quo vadis, střední Evropo? : zborník z konferencie Metamorfózy práva III. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 13-16. ISBN 978-80-87439-06-7.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Ústava a politika : príklad cirkularity v práve. [Constitution and politics : an example of cirkularity in law]. In Ústava ve stínu politiky? Sborník pŕíspévků sekce ústavního práva z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 55-62. ISBN 978-80-87382-39-4.

BÁRÁNY, Eduard (100 %). Právna istota. [Legal certainty]. In Exemplo ducti : pocta k životnému jubileu Jozefa Prusáka. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 23-33. ISBN 978-80-8082-540-9.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 11. - 13. marec 2015
Názov: Ako právo reaguje na novoty
Prednáška: Právny systém a jeho prostredie

Krajina: Poľsko
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Warszaw, Jan Kochanowski University Kielce, Sejm of the Republic of Poland, Comitee of Justice and Human Rights
Termín: 13. – 15. apríl 2015
Názov: Systemy ochrony praw czlowieka: europejski i azjatyckie
Prednáška: Human Rights in System of Law

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústavný súd Slovenskej republiky, Právnická fakulta UPJŠ Košice
Termín: 29. september 2015
Názov: IV. ústavné dni: Sloboda prejavu
Prednáška: Šírenie informácií orgánov verejnej moci

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 13. – 21. novembra 2015
Názov: Jesenná škola práva 2015 „Človek v európskej právnej kultúre“
Prednáška: Právny status

Krajina: Poľsko
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Warszaw, Jan Kochanowski University Kielce, Sejm of the Republic of Poland, Comitee of Justice and Human Rights
Termín: 9. - 11. 4. 2014
Názov: Models of the Protection of Human Rights: European and American Axiology – Institutions – Effectiveness
Prednáška: Two Roles of Constitutional and International Courts Protecting Human Rights

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 15. – 16. 5. 2014
Názov: Olomoucké právnické dny 2014
Prednáška: Účel a samozrejmosť sociálneho štátu

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústavný súd Slovenskej republiky, Právnická fakulta UPJŠ Košice
Termín: 22. 9. 2014
Názov: III. ústavné dni: „Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými a medzinárodnými súdnymi orgánmi“
Prednáška: Dôsledky preťaženosti ústavného súdu

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni
Termín: 1. – 3. 10. 2014
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV Žijeme v nejlepším z možných právních světů?
Prednáška: Právo nie je najlepším riešením

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 21. - 29. 11. 2014
Názov: Jesenná škola práva „Štát: demokratický, sociálny a právny v európskej integrácii“ Prednáška: Štát ako organizácia verejnej moci

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Právna regulácia tvorby práva

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústavný súd Slovenskej republiky
Termín: 8. - 10. 4. 2013
Názov: Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu
Prednáška: Ústava a hodnotová orientácia práva

Krajina: Poľsko
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Universitet Jana Kochanowskego w Kielcach
Termín: 22. - 23. 4. 2013
Názov: Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights. New Challenges – New Solutions
Prednáška: Changing Roles of Human Rights

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 9. - 10. 5 .2013
Názov: Olomoucké právnické dny 2013
Prednáška: Premenlivá deľba moci

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva Prednáška: Verejné právo a teória štátu a práva: metodológia, hodnoty a moc

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva „Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Realizácia práva Krajina: SR

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
Termín: 12. -14. 12. 2013
Názov: Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času
Prednáška: Hodnoty v právnom pozitivizme

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Termín: 24. - 25. 5. 2012
Názov: Olomoucké dny práva 2012
Prednáška: Ústava a politika: príklad cirkularity v práve

Krajina: ČR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústáv státu a práva AV ČR Praha
Termín: 27. – 29. 6. 2012
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě III.
Prednáška: Zmena práva v právnom štáte

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Právnická fakulta Trnavskej univerzity
Termín: 20. - 21. 9. 2012
Názov: Trnavské právnické dni 2012 - Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi
Prednáška: Ústava ako idealizovaný obraz verejného života

Krajina: SR
Pracovník: Bárány, E.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 9. – 17. 11. 2012
Názov: Jesenná škola práva „Právna zodpovednosť“
Prednáška: Právna a politická zodpovednosť9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Nové v právnom myslení. (Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode)
(New in legal thought. (Reaction of legal thought to new in society, other scientific and nature))
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0073/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Pozícia: vedúci projektu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie (Law in dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo a jeho prostredie (Law and it‘s environment)
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0119/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Pozícia: vedúci projektu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách
Medzinárodná akadémia porovnávacieho práva (Paríž) – člen korešpondent
Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – člen
Vedecká rada Trnavskej univerzity – člen
Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy – člen
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov – člen
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán – predseda
Tlačová rada Slovenskej republiky – člen
Vláda SR – Poradca predsedu Vlády SR pre oblasť spravodlivosti


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

Počet vyškolených doktorandov: 1


12. Stáže a štipendiá: žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia:
Prémia literárneho fondu 2008 za knihu Pojmy dobrého práva


14. Iné
JUDr. E. Bárány, DrSc. založil a odborne garantuje dlhodobý projekt jesenných škôl práva pre doktorandov a postdoktorandov z práva a príbuzných odborov. Toto podujatie sa v dĺžke 8 dní koná nepretržite už 20 rokov. Zúčastňujú sa ho poslucháči zo Slovenska, Čiech a Poľska (cca 40 ročne). Prednášateľmi sú okrem vedeckých pracovníkov Ústavu štátu a práva SAV významné osobnosti právnej vedy a praxe z uvedenej trojice krajín.

Emeritný podpredseda Ústavného súdu SR.