Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

RNDr. Aleš Kučera, CSc.
Profesijný životopis ku kandidatúre do Predsedníctva SAV
(28.11.2016)

Priezvisko a meno, tituly: RNDr. Aleš Kučera CSc.,
Dátum narodenia: 23.4.1955
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica (AsÚ SAV)
E-mail: akucera@.astro.sk

Študijný a vedecký odbor v ktorom pôsobí - špecializácia: astrofyzika, špecializácia slnečná fyzika, fyzika slnečnej atmosféry, výskum slnečnej aktivity, štúdium vzťahov Slnko-Zem, slnečný cyklus.

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii:
Rok Odbor - kvalifikácia inštitúcia
VŠ, prom fyz. 1979 fyzika, špec. astronómia a astrofyz.. Prír. Fakulta, UK, Bratislava
CSc. 1990 astronómia - vedecký pracovník AsÚ SAV, T. Lomnica
Mgr. 1997 astronómia a astrofyzika Prír. FakultaUK, Bratislava
RNDr. 1997 astronómia a astrofyzika Prír. FakultaUK, Bratislava
II.a 1995 Samostatný vedecký pracovník Slovenská akadémia vied

Téma kandidátskej dizertačnej práce (CSc.): „Spektrálny výskum slnečných flokúl“, Školiteľ: Dr. Vojtech Letfus, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov.

Priebeh doterajších pracovných pomerov:
 od 1995-doteraz, samostatný ved. pracovník v Oddelení fyziky Slnka AsÚ SAV
 1993-1994, post-doc position na Kiepenheuer Institut fűr Sonnenphysik,
Freiburg, Spolková Republika Nemecko (14 mesiacov)
 1990-1995, vedecký pracovník v Oddelení fyziky Slnka AsÚ SAV
 1981-1990, odborný pracovník v Oddelení fyziky Slnka AsÚ SAV
 1979-1981 študijný pobyt v Stelárnom oddelení AsÚ SAV

Funkčné zaradenie:
 2009-doteraz riaditeľ Astronomického ústavu SAV
 1994-doteraz vedúci Oddelenia fyziky Slnka AsÚ SAV
 1998-2009 člen vedeckej rady AsÚ SAV
 2002-2009 predseda vedeckej rady AsÚ SAV
 1998-2001 vedecký tajomník AsÚ SAV
 1990-1994 zástupca vedúceho Oddelenia fyziky Slnka AsÚ SAV
 1991-1993 zástupca riaditeľa AsÚ SAV

Ukazovatele vedeckej produktivity:
Celkový počet vedeckých a odborných publikácií: 155
z toho vedecké práce 137
z toho CC práce 25
v zahraničných recenzovaných časopisoch 35
v zahraničných zborníkoch z konferencií 36
v domácich časopisoch a zborníkoch z konferencií 34


Celkový počet príspevkov na medzinárodných podujatiach: 193
z toho na medzinárodných konferenciách 149
na domácich konferenciách 44
pozvaných predn. na inšt. v zahraničí 12

Celkový počet citácií: 214
z toho v databázach SCI, WOS, ADS, SCOPUS 175

a) Medzinárodná akceptácia:

Medzinárodné študijné pobyty a školy:
• Veľká Británia, NATO Advanced Study Institute „The Sun a Laboratory for Astrophysics“, Crief, Jún 21-30, 1991
• Rusko, INTERCOSMOS program, ''International School for Young Cosmo- Physicists'', Dubna, Júl 12-20, 1987
• Portugalsko, The XV-th IAU-UNESCO International School for Young Astronomers“, Espinho, September 11-28, 1986

Zahraničné dlhodobé pracovné pobyty (nad 1 mesiac):
• 1993-1994 Nemecko, Post-doc. position, Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik, Freiburg, Február 1, 1993 - Apríl. 30, 1994
• 1985 Ukrajina, A guest fellowship in frame of International cooperation between Academies of sciences of Czechoslovakia and Soviet Union, Crimean Astrophysical Observatory, Nauchnyj, Krym, Jún 15 - Júl 21, 1985
• 1983 Ukrajina, A guest fellowship in frame of International cooperation between Academies of sciences of Czechoslovakia and Soviet Union, Crimean Astrophysical Observatory, Nauchnyj, Krym, Júl 02 - August 2, 1983

Členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách, odborných komisiách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.
• 2013-doteraz, reprezentant AsÚ v „SOLARNET Consortium - High-Resolution Solar Physics Network“
• 2012-doteraz, člen „Steering committee for COSMO project“ UCAR - University Corporation for Atmospheric Research, Boulder, Colorado USA
• 2009-doteraz, člen atestačnej komisie Astronomického ústavu v.v.i. Akademie vied ČR
• od 2006 – doteraz, člen konzorcia EAST – European Association for Solar elescopes
• 2005-doteraz, zvolený expert Databázy Grantovej Agentúry Republiky Srbsko a Čierna hora
• 2005-doteraz, zvolený člen redakčnej rady vedeckého časopisu ''Central European Astrophysical Journal''
• 1994-2012, zvolený člen International Astronomical Union,
• 1992-2012, zvolený člen Joint Organization for Solar Observations
• 1992-2012, zvolený člen pracovnej skupiny "Observing Techniques", Joint Organization for Solar Observations
• 1992-2012, menovaný Národný reprezentant Slovenska v Joint Organization for Solar observations
• 1992-2002, tri krát zvolený Viceprezident Joint Organization for Solar Observations

Medzinárodné projekty a spolupráce - vedenie projektov, resp. vedúci za Slovensko

• 2016- Projekt ESFRI, EST - The European Solar Telescope (An advanced telescope for observing the Sun and its magnetic activity), ESFRI-ROAD MAP 2016 (člen konzorcia).

• 2013-2017 Projekt EU FP7-INFRASTRUCTURES-2012-1, CP&SPA project - 312495 (7RP EÚ) SOLARNET- High-Resolution Solar Physics Network (vedúci za Slovensko)

• 2012-2015 MPNS COST Action MP1104 - Polarization as a tool to study the Solar Sys-tem and beyond (vedúci za Slovensko)

• 2008-2011 Projekt EU FP7- INFRASTRUCTURES-2007-1, SP4-Capacities, Collaborative project - 212482 (7RP EÚ) EURÓPSKY SLNEČNÝ ĎALEKOHĽAD – European solar telescope (vedúci za Slovensko)

• 2007-2009 Chorvátsko-Slovenský projekt TIME EVOLUTION OF ACTIVE PROCESSES IN THE SOLAR ATMOSPHERE (vedúci za Slovensko)

• 2008-2011 Projekt EU FP7- INFRASTRUCTURES-2007-1, SP4-Capacities, Collaborative project - 212482 (7RP EÚ) EURÓPSKY SLNEČNÝ ĎALEKOHĽAD – European solar telescope (vedúci za Slovensko)

• 2006-2009 Nemecko-Slovenský projekt, DFG 436 SLK 13/70-1, Temporal evolution of the photosphere and chromosphere in a quiet and active regions (spoločný vedúci za Slovensko)

• 2008 Projekt EU FP6 OPTICON Projekt,Ttrans-national Access Programme 7E1404/2008/020 Dynamické fibrily vo vrchnej fotosfére, chromosfére a vyššie – Dynamic fibrils in the upper photosphere, chromosphere and above. (PI-principal investigator projektu)

• 2007-2008 Projekt EU FP6-2007-MERG-CT-2007-046475 DYNAMIKA SLNEČNEJ CHROMO-SFÉRICKEJ SIETE – Solar network Dynamics (Scientist in charge za celý projekt)

• 2006 Projekt EU FP6 OPTICON Projekt, (Optical Infrared Co-ordination Network for Astronomy) „Spectroscopy of the quiet solar photosphere properties of the shocks and locations of acoustics flux generation“ na VTT, SOHO a TRACE. (PI-principal investigator projektu)

• 2003-2006 International cooperation with Hvar Observatory, Faculty of Geodesy, Univ. Zagreb, Croatia,
Projekt 1: „Case Studies of Emerging Magnetic Flux in Solar Active Regions'', projekt 2: ''Active Phenomena in Solar Atmosphere'', (vedúci za slovenskú časť)

• 2002-2006 Projekt EU-FP5 Projekt, HPRN-CT-2002-00313, ''European Solar Magnetism Network“, (Scientist in charge za slovenskú časť)

• 2004 Projekt EU FP6 OPTICON Projekt, (Optical Infrared Co-ordination Network for Astronomy) č. DOT TAC.2004/030, „Dynamics of the Solar Photosphere“, (PI-principal investigator projektu)

• 2001-2003 Nemecký projekt DFG 436 SLK 113/7/01, „Solar granulation“ (spoločný vedúci za Slovensko),

• 1998-2000 Aktion Austria-Slovak Republic, projekt č.22s31, 'Dynamics of the solar photosphere and chromosphere as infered from spectral observations'', (vedúci projektu za Slovensko)

• 1997-2000 Dvojstranná spolupráca medzi Astr. ústavom SAV a Krymským Astrofyzikálnym Observatóriom, Téma: 1.“'Výskum fyzikálnych podmienok v aktívnych oblastiach spektrálnymi metódami“, (vedúci témy za Slovensko)

• 1997 Aktion Austria-Slovak Republic - projekt č.11 SR 14, „Physics of the solar atmosphere - spectral analysis of Fe I and Ca II K lines“', (vedúci celého projektu)

• 1993-1998 MVTS slovensko-nemecká medzi MŠ SR a DLR Bonn, projekt č.43, „Dynamics of the solaratmosphere“, (vedúci projektu za Slovensko)

• 1992-1996 Dvojstranná spolupráca medzi Astr. ústavom SAV a Krymským Astrofyzikálnym Observatóriom, téma 1.“Výskum fyzikálnych podmienok v aktívnych oblastiach na Slnku spektrálnymi metódami“, (vedúci témy za Slovensko)


Členstvo v SOC významných medzinárodných konferencií a škôl:

• 2016 - XIVth Hvar Astrophysical Colloquium Solar and Solar-Terrestrial Physics: Now and in the Future, , Hvar, Croatia, 26 - 30 September 2016

• 2015 - Coimbra Solar Physics Meeting „Ground based Solar Observations in the Space Instrumentation Era“, University of Coimbra, Coimbra, Portugal (co-chair SOC), 5 - 9 October 2015

• 2015 - 12th Potsdam Thinkshop The Dynamic Sun – Exploring the Many Facets of Solar Eruptive Events, Potsdam Germany, 26–29 October 2015

• 2014 - 2nd SOLARNET Workshop: "Methods in high resolution and synoptic solar physics" and 2nd SPRING (Solar Physics Research Integrated Network Group) meeting, Tatranska Lomnica, Slovakia October 12-16, 2014 (co-chair SOC)

• 2014 - 2nd SOLARNET School: "Ground- and space- based solar instruments", Tatranska Lomnica(Slovakia, October 5-16, 2014 (chair SOC)

• 2014 - XIII-th Hvar Astrophysical Colloquium Physics of the Solar Atmosphere 22 - 26 September 2014, Hvar, Croatia

• 2012 - XII-th Hvar Astrophysical Colloquium: The Sun and Heliosphere, Hvar, Croatia, 3.-7. September 2012

• 2011 - 5-th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Bad Gleichenberg, Austria, 9.-2. October 2011

• 2010 - EAST Workshop on Solar Physics "Science with Synoptic Solar Telescopes, Tatranská Lomnica, SR, 4.-7 October 2010

• 2010 - Xth Hvar Astrophysical Colloquium THE ACTIVE SUN, Hvar, Croatia, 6 - 10 September 2010

• 2009 - The first EAST-ATST Workshop "Science with Large Solar Telescopes“, Freiburg, Germany, 14.-16. October, 2009

• 2009 - 4-th Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Bad Gleichenberg, Austria, 30.September.-2. October 2009

• 2008 -IX-th Hvar Astrophysical Colloquium SOLAR MINIMUM MEETING, Hvar, Croatia, 22 - 26 September 2008

• 2007 - The Third Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, October 10 - 12, 2007

• 2006 - VIII-th Hvar Astrophysical Colloquium, Hvar, Croatia, Sep. 17 - 22, 2006

• 2005 - The Second Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, May 19 - 21, 2005

• 2004 - Summer-school: .3rd ESMN School on Solar Magnetometry and Solar Magnetism', Tatranska Lomnica, Slovakia, November 3-10, 2004 (chair SOC)

• 2003 - The First Central European Solar Physics Meeting, Bairisch Kölldorf, Austria, October 23 - 25, 2003

• 2003 - Summer-school and Workshop: 'Solar Magnetic Phenomena', Kanzelhohe, Austria August 25 - September 5, 2003

• 2000 - V-th Hvar Astrophysical Colloquium: Physical Processes in the Solar Atmosphere, Hvar, Croatia, June 04 -- 08, 2000

• 1998 - THIRD ADVANCES IN SOLAR PHYSICS EUROCONFERENCE: Magnetic Fields and Oscillations, Potsdam, Germany, September 22 -- 26, 1998

• 1997 - SECOND ADVANCES IN SOLAR PHYSICS EUROCONFERENCE: Three Dimensional Structure of Solar Active Regions, Preveza, Greece, October 7 -- 11, 1997

• 1996 - FIRST ADVANCES IN SOLAR PHYSICS EUROCONFERENCE: Advances in the Physics of the Sunspots, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, October 2 -- 6, 1996

• 1996 -28-th Joint Organization for Solar Observations- 1996, Annual Meeting, , Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, 7.10, 1996

• 1995 - 27-th Joint Organization for Solar Observations- 1995, Annual Meeting, Benesov, Czech Republic 12.-15.9. 1995

• 1994 - 26-th Joint Organization for Solar Observations- 1994, Annual Meeting, Trieste, Italy 20-23.9, 1994

• 1993 - IAU Colloquium 144 „Solar Coronal Structures“, Tatranská Lomnica, Slovakia, 1993, (LOC)

• 1993 -25-th Joint Organization for Solar Observations – 1993, Annual Meeting, Graz, Rakúsko, 7.-9.10.1993

• 1992 - 24-th Joint Organization for Solar Observations-1992, Annual Meeting, Tatranská Lomnica, Slovenská republika, 7.-10.10.1992

Krátkodobé pracovné pobyty v zahraničí, menej ako 1 mesiac: (celkove 85 pobytov)

University of Hawaii, Institute for Astronomy, Advanced Technology Research Center (UHIA-ATRC), Pukalani, Hawaii, (USA); 2 visits for 9 days in total
2010 May 29-Jun. 5
University of Hawaii, Institute for Astronomy Haleakala Observatory
2015 Aug. 8-9

University Corporation for Atmospheric Research a Colorado Corporation (UCAR/HAO), Boulder, Colorado, (USA): 5 visits for 29 days in total
2012 May 19-26
2012 Mar. 5-12
2011 Jan. 18-24
2010 May 26-28
2010 Jun. 6-8

Center for Space-Plasma and Aeronomic Research, University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama, (USA): 3 visits for 42 days in total
2007 Oct. 15-29
2006 Oct. 16-28
2005 Jul. 23-Aug. 05

National solar observatory (NSO) Sacramento Peak, Sunspot, (USA)
2005 Jul. 18-22;

Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, Potsdam, (Germany): 2 visits for 20 days in total
2015 Oct. 21-31
2014 Nov.18-28

Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik, Freiburg, (Germany): 18 visits for 301 days in total
2008 Sep.30-Okt. 29
2008 Sep. 08-12
2007 Feb. 25-Mar.26
2006 Aug. 02-29
2005 Feb. 02-Mar. 02
2004 Feb. 02-17
2002 Aug. 09-Sep. 08
2001 Nov. 10-25,
2001 Oct. 06-21
1999 May. 05-10
1998 Nov. 30-Dec. 10,
1998 Mar. 20-Apr. 04
1997 Oct. 18-Nov. 03,
1997 Mar. 10-23
1996 Nov. 11-21
1995 Jul. 26-Aug. 13
1994 Sep. 09-25,
1994 May 23-28

IFASO GMBH Degendorf, (Germany), 2 visits for 4 days in total
2016 Mar.10-11
2014 Jun. 04-05

Max-Planck-Institut für Aeronomie, Katlenburg-Lindau, (Germany): 2 visits for 5 days in total
1998 Dec. 10-11
1996 Nov. 22-24

Institut für Astronomie, Kanzelhöhe Solar Observatory, Treffen, (Austria): 5 visits for 71 days in total
2009 Jun. 11-13
2003 Aug. 15-Sep. 05
1999 Aug. 30-Sep. 20
1998 Aug. 29-Sep. 12
1997 Sep. 01-12

Institut für Geophysik Astronomie und Meteorologie, Univ. of Graz, Graz, Austria): 18 visits for 246 days in total
2016 Jul. 31-Aug. 5
2013 May 21-Jun. 1
2010 Nov. 08-21
2009 Sep. 28-Oct. 10
2008 Apr. 07-27
2008 Nov. 23-30
2007 Nov. 20-29.
2006 May 25-Jun. 05
2005 Nov. 21-Dec. 03
2005 May 19-Jun. 05
2004 Nov. 23-Dec. 05
2003 Apr. 11-13
2002 Apr. 29-May. 19
2001 Sep. 03-23
2000 May 15-Jun. 03
1999 Nov. 11-Dec. 08
1998 Aug. 14-28
1996 Aug. 17-31

Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Firenze, (Italy) 1 visit for 5 days in total
2007 Feb. 07-11
Observatorio del Roque de los Muchachos, Canary Islands, La Palma (Spain): 4 visits for 64 days in total
2008 May 01-15
2007 May 01-16
2006 Apr. 09-27
2005 Okt. 15-Nov. 02

Observatorio del Teide, Izana, Tenerife, Canary Islands, (Spain): 15 visits for 235 days in total
2016 Jun. 15-28
2015 May 16-28
2014 Aug. 31-Sep. 17
2013 Oct. 5-20
2010 Apr. 21- May 7
2008 May 24-Jun. 07
2006 Nov. 14-26
2004 Jul. 02-24
2002 Apr. 01-17
2000 Apr. 22-30
1999 May 28-Jun. 11
1996 Aug. 29-Sep. 14
1994 Jun. 02-18
1993 May 23-Jun. 01
1992 Jun. 06-28

Utrecht University, Sterrenkundig Institut, Utrecht, (The Netherlands):
2006 Feb. 25-Mar. 05

Crimean Astrophysical Observatory, Nauchnij, Crimea, (Ukraine): 4 visits for 82 days in total
1988 Sep. 25-Oct. 08
1987 Nov. 25-Dec. 23
1984 Dec. 02-16
1982 Jun. 15-Jul. 12

Astronomical Institute AV CR, Ondrejov, (Czech Republic): 2 visit for 7 days
2012 Dec. 10-13
2000 Sep. 11-13

b) Národná akceptácia a činnosť:

Členstvo v národných vedeckých organizáciách, odborných komisiách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.

• 2016-2019, zvolený predseda-podpredseda Komisie č.2 Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 2012-2015, zvolený podpredseda-predseda Komisie č.2 Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 2016-2019, člen predsedníctva Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 2012-2015, člen predsedníctva Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 2012-2016, zvolený predseda Národného komitétu International Astronomical Union

• 2010-doteraz, menovaný do odborovej komisie študijného programu doktorandského štúdia 4.1.8 astrofyzika

• 2010-doteraz, menovaný do odborovej komisie študijného programu doktorandského štúdia 4.1.7 astronómia

• 2009-doteraz, člen vedeckého kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre

• 2009-doteraz, člen Komisie SAV pre zahraničné styky

• 2006-doteraz, menovaný do Spoločnej odborovej komisie pre odbor doktorandského štúdia 11-41-9 Astrofyzika

• 2006-2010, zvolený člen „Pracovnej skupiny pre matematiku, informatiku a fyziku– PS1, Rady APVV pre prírodné vedy“, Grantovej agentúry APVV

• 2002-doteraz, menovaný člen komisie pre magisterské štátne skúšky UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta

• 1993-doteraz, menovaný člen redakčnej rady vedeckého časopisu ''Conrtibutions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso''

• 1985-doteraz, zvolený člen Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

• 2003-2005, menovaný zástupca SAV v projekte European Science Foundation – EUROCORES ESTAR Project.

• 2002-2004, zvolený podpredseda Komisie č.3 Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 2002-2004, člen predsedníctva Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 1997-2003,zvolený editor JOSO Annual Report - (Joint Organization for Solar Observations)

• 1999-2002 ,zvolený člen Komisie č. 3 Grantovej agentúry VEGA MŠ SR a SAV

• 1977-2001, zvolený podpredseda NK IAU - International Astronomical Union


Pedagogické pôsobenie:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice:
2015/2016 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2014/2015 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2012/2013 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2011/2012 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2009/2010 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2008/2009 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2007/2008 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2006/2007 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2005/2006 LS : Prednáška Fyzika Slnka 3/0
2004/2005 LS : Prednáška Fyzika Slnka II 2/0
2004/2005 ZS : Prednáška Fyzika Slnka I 2/0
2003/2004 LS : Prednáška Fyzika Slnka II 2/0
2003/2004 ZS : Prednáška Fyzika Slnka I 2/0
2002/2003 LS : Prednáška Fyzika Slnka II 2/0
2002/2003 ZS : Prednáška Fyzika Slnka I 2/0
2001/2002 LS : Prednáška Fyzika Slnka II 2/0
2001/2002 ZS: Prednáška Fyzika Slnka I 2/0
2000/2001 LS : Praktikum z astrofyziky I 0/4
2005/2006 L : Letná prax z astrofyziky 0/40 za semester
2002/2003 L : Letná prax z astrofyziky 0/40 za semester
2001/2002 L : Letná prax z astrofyziky 0/40 za semester
2000/2001 L : Letná prax z astrofyziky 0/40 za semester

Katedra astronomie Karlova univerzita Praha:
1999/2000 L: Preddiplomová prax 0/16 za semester

Univerzita Komenského Bratislava
2013/2014 LS : Prednáška Slnečná atmosféra (doktorandské štúdium) 3/0
2009/2010 LS : Prednáška Slnečná atmosféra (doktorandské štúdium) 3/0


Počet doteraz vyškolených ašpirantov a študentov postgraduálneho a doktorandského štúdia:

Doteraz vyškolení ašpiranti: 2
Súčasne školení ašpiranti: 1 (v dennej forme DŠ)
Doteraz vyškolení diplomanti: 4


Domáce projekty – zodpovedný riešiteľ:
• 2012-2015, Grant VEGA SAV 2/0108/12 „Variabilita časového vývoja magnetických štruktúr v slnečnej atmosfére a ich fyzikálne modely“

• 2009-2011, Grant VEGA SAV 2/0064 „Fyzikálny výskum magnetizmu, dynamiky plazmy
 a prenosu energie v slnečnej atmosfére“, (vedúci projektu)

• 2007-2009, APVV Projekt APVV-LPP-0068 ASTRONÓMIA – VEDA PRE UČITEĽOV
 A ŽIAKOV– Astronomy – science for teachers and pupils. (vedúci projektu)

• 2006-2008, Grant VEGA SAV 2/6195 „Multispektrálna analýza a modelovanie časového
 vývoja pokojnej a aktívnej slnečnej atmosféry (vedúci projektu)

• 2003-2005, Grant VEGA SAV 2/3015 „Dynamické procesy a prenos energie v slnečnej atmosfére“ (vedúci projektu),

• 2000-2002, Grant VEGA SAV 2/7229 „Magnetizmus, dynamika a variabilita slnečnej
 atmosféry'', (vedúci projektu),

• 1997-1999, Grant VEGA SAV 2/4154 „Výskum slnečnej atmosféry klasickou opto-
 vláknovou a kozmickou technikou“,(vedúci projektu),

• 1993-1996, Grant GA SAV 2/506 „Modelovanie slnečnej aktivity a výskum jej dlhodobej
 premennosti“, (vedúci projektu),

• 1991-1992, Grant GA SAV 999 494 „Fyzikálny výskum aktívnych javov v slnečnej
 atmosfére“, (vedúci projektu),

Ocenenia a vyznamenania:

2005 – Cena SAV v roku 2005 za vedecko-popularizačnú činnosť, člen oceneného
kolektívu.

1983 – člen kolektívu pracovníkov Oddelenia fyziky Slnka, ktorému bolo Predsedníctvom
SAV udelené „Čestné uznanie za pracovne výsledky v r. 1983

Vyžiadané oponentúry vedeckých článkov pre medzinárodné a národné časopisy a pre medzinárodné a národné vedecké projekty:
Časopisy - celkove 40,
Granty a projekty - celkove 41


Bývam v Poprade, som ženatý a mám jednu dcéru.

V Tatranskej Lomnici, 28.11.2016 Aleš Kučera