Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD.

CURRICULUM VITAE

Meno
Májeková (Trebatická) Magdaléna

Vzdelanie
1982 RNDr. - Dr.Biophysics Faculty of Mathematics and Physics,
Comenius University, Bratislava
Dissertation: Theoretical Study of Relationships between Electron Structure
and Biological Activity of Some Carcinogenic Molecules (Prof. S. Miertuš)

1991 Ph.D. Physical Chemistry
IEPT SAS, Bratislava, Slovak Republic
Thesis: Effect of Biological Environment on Properties of Xenobiotics and
Modeling of Their Transport in Biosystems (Dr. L.Turi Nagy and Prof. S. Miertuš)

Súčasná pozícia
Zodpovedný riešiteľ a vedúci Oddelenia biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Ocenenie:
Cena SAV r. 2000, kolektív pracovníkov UEF, "Príprava a objasnenie účinku originálneho pyridoindolu ochraňujúceho biologické tkanivá pred škodlivým účinkom voľných radikálov".

Prehľad výstupov k 1.5.2018
Celkovo
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus 51
Počet citácií Web of Science alebo Scopus 570
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby 9
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej/národnej úrovni 6

Najvýznamnejšie výsledky
Identifikácia dôležitých cieľov nukleových kyselín pre alkylačné činidlá.
Nelelektrostatické príspevky pre model polarizovaného kontinua solvatácie.
Vypracovanie vzťahov pre závislosť van der Waalsových polomerov atómov na viazanom stave a vplyve rozpúšťadla.
Dizajn substituovaných hexahydropyridoindolov ako antioxidantov proti oxidatívnemu poškodeniu tkanív.
Dizajn a SAR nových inhibítorov aldózareduktázy s hodnotami IC50 až 12,6 nM.


Vybrané vedecké práce.
Structure optimization of tetrahydropyridoindole-based aldose reductase inhibitors improved their efficacy and selectivity.
By: MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BALLEKOVÁ, Jana - PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2017, vol. 25, no. 24, p. 6353-6360.
Inhibition of the sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA1) by rutin derivatives
By: Viskupicova, Jana; Majekova, Magdalena; Horakova, Lubica
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY Volume: 36 Issue: 2 Pages: 183-194 Published: APR 2015
Key Targets for Multi-Target Ligands Designed to Combat Neurodegeneration
By: Ramsay, Rona R.; Majekova, Magdalena; Medina, Milagros; et al.
FRONTIERS IN NEUROSCIENCE Volume: 10 Article Number: 375 Published: AUG 22 2016
Identification of Novel Aldose Reductase Inhibitors Based on Carboxymethylated Mercaptotriazinoindole Scaffold
By: Stefek, Milan; Prnova, Marta Soltesova; Majekova, Magdalena; et al.
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 58 Issue: 6 Pages: 2649-2657 Published: MAR 26 2015
Antiradical and antioxidant activities of alkaloids isolated from Mahonia aquifolium. Structural aspects
By: Rackova, L; Majekova, M; Kost'alova, D; et al.
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 12 Issue: 17 Pages: 4709-4715 Published: SEP 1 2004
Dependance of atomic radii and volumes on the electron-distribution in solute molecule and on solute-solvent interaction
By: Miertus, S; Bartos, J; Trebaticka, M
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS Volume: 33 Issue: 2-3 Pages: 139-156 Published: JAN 1987
Novel Dibenzothiepins with Antibiofilm Activity Demonstrated by Microbiological Assays and Molecular Modeling
By: Stecoza, Camelia Elena; Majekova, Magdalena; Majek, Pavol; et al.
CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Volume: 17 Issue: 2 Pages: 113-124 Published: JAN 2013
The extended polarizable continuum model for calculation of solvent effects .
By: MIERTUŠ, Stanislav - FRECER, Vladimír - MÁJEKOVÁ, Magdaléna.. In Journal of Molecular Structure : Theochem, 1988, vol.179, p. 353-366. ISSN 0166-1280.
Oxidation of liposomal membrane suppressed by flavonoids: Quantitative structure-activity relationship
By: Rackova, L; Firakova, S; Kostalova, D; Stefek, M; Sturdik, E; Majekova, M
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 13 Issue: 23 Pages: 6477-6484 Published: DEC 1 2005
Antiradical and antioxidant activities of alkaloids isolated from Mahonia aquifolium. Structural aspects
By: Rackova, L; Majekova, M; Kost'alova, D; et al.
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 12 Issue: 17 Pages: 4709-4715 Published: SEP 1 2004
Integrating the values of molecular descriptors
By: Stecoza, Camelia Elena; Radulescu, Flavian-Stefan; Miron, Dalia Simona; et al.
FARMACIA Volume: 59 Issue: 6 Pages: 820-829 Published: NOV-DEC 2011
Skin permeation of acyl derivatives of stobadine
By: Majekova, M; Koprda, V; Bohacik, L; et al.
DRUG DELIVERY Volume: 13 Issue: 1 Pages: 51-54 Published: JAN-FEB 2006
Structural aspects of antioxidant activity of substituted pyridoindoles
By: Rackova, L; Stefek, M; Majekova, M
REDOX REPORT Volume: 7 Issue: 4 Pages: 207-214 Published: 2002

Súčasné projekty

G-LUCK - Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2
Pharmacological intervention in glucose-toxicity in type 2 diabetes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv
Multi-target paradigm for innovative ligand identification in the drug discovery process
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.
Doba trvania: 4.12.2015 - 29.10.2019
Aldoketoreduktázy v chronických ochoreniach – in silico modelovanie významných enzýmov a ich komplexov s indolovými derivátmi
Aldo-keto reductases in chronic diseases – in silico modeling of significant enzymes and their complexes with indole derivatives
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Magdaléna PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2017
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Slovenská chemická spoločnosť, podpredseda pre sekciu Medicínska chémia;
Člen Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti.

Patenty
Spoluautorka patentu: ŠTEFEK, Milan - BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom : patentová prihláška PP 50049-2016, dátum podania prihlášky: 02.08.2016, medzinárodné patentové triedenie: A61K31/00 verzia MPT: 16, Prihlasovateľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016.
Spoluautorka patentu: Štefek M, Šnirc V, Demopoulos V, Djoubissie PO, Račková L, Májeková M, Karasu Ç..
Použitie karboxymetylovaných pyridoindolov a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje. Patent č. 286958
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2009.
Spoluautorka patentu: Štolc S, Považanec F, Bauer V, Májeková M, Wilcox AL, Šnirc V, Račková L,
Sotníková R, Štefek M, Gáspárová-Kvaltínová Z, Gajdošíková A, Mihálová D, Alföldi J: Pyridoindolové deriváty s antioxidačnými vlastnosťami, spôsob ich prípravy a použitie v liečebnej praxi. Patent č. 287506 : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010.