Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Andris PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* KZM - Komparatívne zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Comparative imaging methods based on magnetic resonance
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Frollo Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2020


Národné projekty

ETMP - Vývoj a realizácia etalónu statického magnetického poľa na báze magnetickej rezonancie
Development and realisation of the standard of the static magnetic field based on a magnetic resonance
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andris Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre medicínsku diagnostiku a materiálový výskum
Imaging methods based on the magnetic resonance for medical diagnostics and materials research
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andris Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ