Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Peter Andris PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* KZM - Komparatívne zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Comparative imaging methods based on magnetic resonance
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Frollo Ivan DrSc.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ