Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

RNDr. Milan Škorvaga CSc.

Medzinárodné projekty

* ATHEM-03-GEN - Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Doba trvania: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.


Národné projekty

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ