Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Chovanec PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?
Is DNA repair beyond good curability in testicular germ cell tumours?
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* SPLICONC - Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu
Unravelling the mechanisms of post-translational regulation of RNA splicing factors in maintenance of genome integrity
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
TestCure - Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie
Turning cisplatin-resistant testiular germ cell tumors into a curable disease
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ