Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Viera Boháčová CSc.

Národné projekty

* IZOTIOVIVO - Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário PhD.

* Omnipotence - Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* Sledovanie vplyvu UV-B žiarenia na poškodenie DNA a reparačných mechanizmov v bunkovej línií L1210 exprimujúcej P-glykoproteín

The effect of UV-B radiation on DNA damage and repair mechanisms in the P-glycoprotein-expressing L1210 cell line

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šereš Mário PhD.

* Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

* LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* Zmeny metylácie DNA sprevádzajúce rozvoj viacliekovej rezistencie

DNA methylation changes accompanying the development of multidrug resistance

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pavlíková Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ