Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.

1. Meno, priezvisko, tituly: JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M.


2. Pracovné zaradenie na inštitúcii: samostatný vedecký pracovník


3. Kontaktné údaje: e-mail: usapcolo@savba.sk


4. Akademické resumé:
1996 Certifikát o atestácii Národným centrom vedeckého výskumu v Paríži
1994 Master cum laude Európskej akadémie právnej teórie v Bruseli
1986 CSc. – Ústav štátu a práva SAV v odbore teória a dejiny štátu a práva
1979 JUDr. – Právnická fakulta UK Bratislava


5. Oblasti vedeckého záujmu: teória štátu a práva, právna filozofia, politické a právne myslenie


6. Najdôležitejšie publikácie

COLOTKA, Peter (100 %). Systém inštitúcií EÚ a prameňov európskeho práva. [System of Institutions of the European Union and Sources of European Law] In Čorba, J. (ed.) Európske právo na Slovensku : Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2002, s. 54-105. ISBN 80-968886-0-6.,
2. vyd. Bratislava : Kalligram, 2003, s. 54-105. ISBN 80-968886-1-7.

COLOTKA, Peter (100 %). Právo európskej integrácie. [Law of the European Integration]. In Sýkora, P (ed.) Právo európskej integrácie - úvod. Pezinok : Formát, 2000, s. 115-130.

BÁRÁNY, Eduard (33 %) – BRHLÍKOVÁ, Radfoslava (33 %) – COLOTKA, Peter (34 %). Slovakia : Introduction - Country report.. In Auer, A. - Bützer, M. (eds.) Direct Democracy : The Eastern and Central Euroepan Experience. Burlington : Ashgate, 2001, pp. 170-191. (Original English version) ISBN 9780754618119.

COLOTKA, Peter (100 %). Towards the Human Rechtsstaat. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1993. 98 s. Edícia Monografie a štúdie, zv. 2. (Original English version)

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century]. 1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.


7. Vedecké výstupy od roku 2012

COLOTKA, Peter (100 %). Novosť v práve : kontext nediskriminácie/kontext sociálnosti. [Novelty in law : Non-discrimination/social kontext]. In Ako právo reaguje na novoty : zborník príspevkov z konferencie "Ako právo reaguje na novoty", usporiadanej Ústavom štátu a práva SAV, 11.-13.3.2015 v Piešťanoch. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2015, s. 31-38. ISBN 978-80-224-1469-2.

COLOTKA, Peter (100 %). Na okraj Ústavy Slovenskej republiky. [On the margin of the Constitution of the Slovak Republic]. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. : Žijeme v nejlepším z možných právních světů?: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, s. 164-171. ISBN 978-80-7380-543-2.

COLOTKA, Peter (100 %). V paralele k tendenciám vo vývoji právnej vedy. [In parallell to tendencies in evolution of jurisprudence]. In Oľga Ovečková, Ján Švidroň (eds.) Ústav štátu a práva 1953 – 2013 : 60 rokov Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve VEDA, 2014, s. 51-55. ISBN 978-80-224-1422-7.

COLOTKA, Peter (100 %). Ústava Slovenskej republiky v kontextoch europeizácie. [The Constitution of the Slovak Republic within contexts of Europeanization]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2014, roč. 97, č. 6, s. 563-569. ISSN 0032-6984.

COLOTKA, Peter (100 %). Towards a discussion on legal knowledge. In Forum Iuris Europeanum - vedecký časopis pre právnu vedu, 2013, roč. 1, č. 2, s. 77-80. ISSN 1339-4401. (Original English version)

COLOTKA, Peter (100 %). Úvod do prostredia belgického konštitucionalizmu. [Introduction to the environment of Belgian constitutionalism]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 6, s. 627-631. ISSN 0032-6984.

BÁRÁNY, Eduard - BALÍK, Stanislav - BALOG, Boris - BEZOUŠKOVÁ, Lenka - BISZTYGA, Andrzej - BRÖSTL, Alexander - ŠVIDROŇ, Ján - COLOTKA, Peter (1,2 %) - NIKODÝM, Dušan - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - KÁČER, Marek - KURILOVSKÁ, Lucia et al. Zmena práva. [The change of Law]. Ľubor Cibulka, Peter Kukliš (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013. 518 s. ISBN 978-80-8095-084-2.

COLOTKA, Peter (100 %). Priestor (a polotieň) europeizácie. [Space (and semi-shadow) of the europeanization]. In Quo vadis střední Evropo? Zborník z konferencie Metamorfózy práva III. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, s. 170-176. ISBN 978-80-87439-06-7.

COLOTKA, Peter (100 %). Prípis k dojmológii z Európy a europeizácie. [A postscript to impressology from Europe and Europeanization]. In De arte boni et aequi : pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 111-116.

COLOTKA, Peter (100 %). Európa v horizonte konštrukcie. [Europe in horizon of contruction]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 6, s. 526-533. ISSN 0032-6984.

COLOTKA, Peter (45 %) - KÁČER, Marek (30 %) - BERDISOVÁ, Lucia (25 %). Právna filozofia dvadsiateho storočia. [Legal Philosophy in the Twentieth Century].
1. vyd. Praha : Leges, 2016. 303 s. Edícia Teoretik. ISBN 978-80-7502-134-2.


8. Prednášky na vedeckých konferenciách od roku 2012

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 11. - 13. marec 2015
Názov: Ako právo reaguje na novoty
Prednáška: Novosť v práve: Kontext nediskriminácie/kontext sociálnosti

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 13. – 21. novembra 2015
Názov: Jesenná škola práva 2015 „Človek v európskej právnej kultúre“
Prednáška: Človek ako občan v dejinách

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Termín: 7. 5. 2014
Názov: Dialóg o podstate a zmysle ľudských práv
Prednáška: Právnofilozofické rámce ľudskoprávnej problematiky (hlavný referát podujatia)

Krajina: ČR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav státu a práva AV ČR a Fakulta právnická ZČU v Plzni
Termín: 1. – 3. 10. 2014
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě IV“ Žijeme v nejlepším z možných právních světů?
Prednáška: Na okraj Ústavy SR

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 21. - 29. 11. 2014
Názov: Jesenná škola práva „Štát: demokratický, sociálny a právny v európskej integrácii“ Prednáška: Sociálnosť štátu

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 20. – 22. 3. 2013
Názov: Zmena práva
Prednáška: Zmena práva a jej pozadia

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 18. 9. 2013
Názov: Sebauvedomenie právnej vedy Konferencie k 60. výročiu vzniku Ústavu štátu a práva Prednáška: V paralele k tendenciám vo vývoji právnej vedy

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 15. – 23. 11. 2013
Názov: Jesenná škola práva „Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“
Prednáška: Umiestnenie aplikácie práva v jurisprudencii

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Právnická fakulta UK Bratislava
Termín: 16. - 17. 2. 2012
Názov: Budúcnosť výuky teórie práva
Prednáška: Iné poslanie

Krajina: ČR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav státu a práva AV ČR Praha
Termín: 27. – 29. 6. 2012
Názov: Metamorfózy práva ve střední Evropě III.
Prednáška: Priestor (a polotieň) europeizácie

Krajina: SR
Pracovník: Colotka, P.
Inštitúcia: Ústav štátu a práva SAV
Termín: 9. – 17. 11. 2012
Názov: Jesenná škola práva „Právna zodpovednosť“
Prednáška: Filozofická tvárnosť zodpovednosti9. Účasť vo vedeckých projektoch a grantoch

Názov projektu: Nové v právnom myslení . (Reakcia právneho myslenia na nové v spoločnosti, iných vedných oblastiach a prírode)
(New in legal thought. (Reaction of legal thought to new in society, other scientific and nature))
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0073/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Pozícia: zástupca vedúceho projektu

Názov projektu: Právo v dynamike spoločenského vývoja a jeho teoretické reflexie
(Law in dynamics of social development and its theoretical reflections)
Grantová schéma: APVV
Číslo projektu: 0340-10
Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014
Pozícia: člen riešiteľského kolektívu

Názov projektu: Právo a jeho prostredie (Law and its environment)
Grantová schéma: VEGA MŠVVaŠ SR
Číslo projektu: 2/0119/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Pozícia: zástupca vedúceho projektu


10. Členstvá v národných a medzinárodných organizáciách

člen: – Národnej sekcie Asociácie pre právnu filozofiu IVR
– Slovenského filozofického združenia pri SAV
– Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV
– Slovenského združenia pre politické vedy pri SAV
– Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV


11. Vedené prednášky, kurzy a počet vyškolených doktorandov

Výučba nasledujúcich predmetov:
• Právnická fakulta TU v Trnave: Dejiny európskeho politického a právneho myslenia, Politická a právna filozofia XX. storočia
• Právnická fakulta UK v Bratislave: Filozofické a právne teórie

Počet vyškolených doktorandov: 2


12. Stáže a štipendiá: žiadne


13. Akademické ceny a ocenenia

1996 Certifikát o atestácii Národným centrom vedeckého výskumu v Paríži
1994 Master cum laude Európskej akadémie právnej teórie v Bruseli14. Iné