Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • ADAMÍKOVÁ, J. - WIŚNIEWSKI, L. - MOLNÁR, T. - BARTOŠOVÁ, Mária - ANTOŠOVÁ, M. - ILLEOVÁ, Viera - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít - POLAKOVIČ, Milan. Selection of adsorbents for recombinant human erythropoietin purification. In Separation and Purification Technology, 2019, vol. 228, art. no. 115761. (5.107 - IF2018). ISSN 1383-5866.(APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia). Typ: ADCA
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Silencing of carbonic anhydrase I enhances the malignant potential of exosomes secreted by prostatic tumour cells. In Journal of cellular and molecular medicine, 2019, vol. 23, no. 5, p. 3641-3655. (4.658 - IF2018). ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Malignancy of PC3 cells derived exosomes is affected by silencing of CA I. In Eighth annual conference of the czech society for mass spectrometry : book of abstracts. - Olomouc : Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2019, p. 51. ISBN 978-80-905045-9-2.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. Annual conference of the czech society for mass spectrometry). Typ: AFG
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. The role of carbonic anhydrase I in malignancy of prostatic tumors. In EU-FT-ICR-MS advanced users school 1 : book of abstracts. - Lisabon : EU-FT-ICR-MS, 2019, p. 28.(EU-FT-ICR-MS : advanced users school 1). Typ: AFK
 • CSICSAY, František - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKA, Eva - FRIEDLANDEROVÁ, Viera - ŠKULTÉTY, Ľudovít - QUEVEDO-DIAZ, Marco. GC-MS analysis of Mentha derived essential oils and their influence on viability of Rickettsia slovaca. In EU-FT-ICR-MS advanced users school 1 : book of abstracts. - Lisabon : EU-FT-ICR-MS, 2019, p. 31.(EU-FT-ICR-MS : advanced users school 1). Typ: AFK
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - SALLAY, Ballázs - DANCHENKO, Maksym - LAKHNEKO, Olha - ŠPITÁLSKA, Eva - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Comparative proteomics of the vector Dermacentor reticulatus revealed differentially regulated proteins associated with pathogen transmission in response to laboratory infection with Rickettsia slovaca. In Parasites & vectors, 2019, vol. 12, no. 1, art. no. 318. (3.031 - IF2018). ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADMA
 • KLIMENKO, Olena - PERNIŠ, Miroslav - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KLUBICOVÁ, Katarína - SHEVCHENKO, Galina. Natural ecotype of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (Chernobyl-07) respond to cadmium stress more intensively than the sensitive ecotypes Oasis and Columbia. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 173, p. 86-95. (4.527 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513.(ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADCA
 • PECIMONOVA, Martina - KLUCKOVA, Daniela - CSICSAY, František - REBLOVÁ, K. - KRAHULEC, Ján - PROCHÁZKOVÁ, D. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KÁDAŠI, Ľudevít - ŠOLTYSOVÁ, Andrea. Structural and functional impact of seven missense variants of phenylalanine hydroxylase. In GENES-BASEL, 2019, vol. 10, no. 6, art. no. 459. (3.331 - IF2018). ISSN 2073-4425. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4425/10/6/459/htm>(APVV-0240-12 : Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Typ: ADMA
 • ŠPITÁLSKA, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - BOLDIŠOVÁ, Eva - PALKOVIČOVÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Kliešťami prenášané patogény a prítomnosť protilátok voči rickettsiám a koxielle na Slovensku v r. 2018. In XVI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : program a zborník abstraktov. - Bratislava, 2019, s. 34-35. ISBN 978-80-89797-42-4.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR). Typ: AFH
 • ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKA, Eva - CSICSAY, František - FRIEDLANDEROVÁ, Viera - ŠÁNER, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Evaluation of the possible use of genus Mentha derived essential oils in the prevention of SENLAT syndrome caused by Rickettsia slovaca. In Journal of ethnopharmacology, 2019, vol. 232, p. 55-61. (3.414 - IF2018). ISSN 0378-8741.(VEGA 2/0106/16 : Vplyv vybraných sekundárnych rastlinných metabolitov (esenciálne oleje) na rickettsie a kliešte. VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia). Typ: ADCA
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expresia génu karbonickej anhydrázy I ovplyvňuje tvorbu extracelulárnej matric, cytoskeletu, formovanie exozómov a pravdepodobne je spojená s (priaznivou) prognózou u pacientov s nádorovým ochorením. In Biologická liečba v teórii a praxi V. Editor: Peter Filipčík, Milan Buc. - Dunajská Lužná : AHO5 : Neuroimunologický ústav SAV, 2019, s. 29-30.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. Biologická liečba v teórii a praxi V. : konferencia Slovenskej imunologickej spoločnosti a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied). Typ: AFF
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expression of CA1 gene affects cellular/extracellular structures, exosome formation and cargo and is probably linked to (favourable) prognosis in patients with malignant disease. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 32. ISBN 978-80-270-6488-5.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFG
 • ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - BENADA, Oldřich - SKRIBA, Anton - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteomic analysis revealed the survival strategy of Coxiella burnetii to doxycycline exposure. In Journal of Proteomics, 2019, vol. 208, art. no. 103479. (3.537 - IF2018). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0068/18 : Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky. VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus