Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ľudovít Škultéty DrSc.

Národné projekty

COXHOST - Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov

Host cell interaction with Coxiella burnetii: identification and utilization of novel therapeutic and diagnostic targets

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít DrSc.

* BIOFLEX - Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

* RICTRANSPROT - Výskum hostiteľsko – parazitických, bunkovo - Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií.

Investigation of the Host – Parasite, Cell - Rickettsia Relationship, Monitored by Transcriptomic and Proteome Studies.

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ