Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Alžbeta Darolová CSc.

Národné projekty

* Life strategies - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustic parameters and migration strategies: studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ