Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc.

Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc. (1960) pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje literárnej teórii a historiografii, výskumu dejín literatúry so zameraním na obdobie ruskej literárnej moderny a avantgardy, otázkam recepcie a dejín umeleckého prekladu z ruskej literatúry na Slovensku, tvorbe hesiel z oblasti literatúry a literárnej vedy do odborných slovníkov, encyklopédií a ústavného projektu Hyperlexikón literárnovedných pojmov, aktuálne téme ruského formalizmu v súvislosti s postavením Mikuláša Bakoša v slovenskej literárnej vede, otázkam literárnych mýtov 20. storočia na pozadí traumatickej a posttraumatickej kultúrnej pamäti v európskych literatúrach.