Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (1957) je vysokoškolská pedagogička, vedecká pracovníčka a prekladateľka. Pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie kurzy ruskej literatúry 20. storočia, prekladu umeleckých textov, dejín litovskej literatúry a kultúry a mnohé ďalšie. Zároveň je dlhoročnou pracovníčkou Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde vedie oddelenie
translatológie a úspešný projekt VEGA v oblasti výskumu teórie a dejín prekladu umeleckej literatúry. Pôsobí ako školiteľka a členka odborných komisií doktorandského štúdia na filozofických fakultách v Bratislave, Nitre a Prahe. Opakovane pôsobila ako predsedníčka grantovej agentúry VEGA. Je autorkou viacerých monografií, množstva štúdií a článkov v domácich i zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch, spoluautorkou a zostavovateľkou kolektívnych publikácií.

Viac v personálnej bibliografii:
http://usvl.sav.sk/wp/wp-content/uploads/Person%C3%A1lna-bibliografia-M%C3%A1rie-Kusej.pdf