Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

prof. Mgr. Adam Bžoch CSc.

Medzinárodné projekty

* Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"

Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – 'World Literature' from the perspective of 'small literatures'

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.


Národné projekty

* Prekusvet - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bednárová Katarína CSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ