Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Martin Habovštiak

Medzinárodné projekty

* Rebuilt - -

CE0100390« – »ReBuilt« Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

Doba trvania: 1.5.2023 -
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé


Národné projekty

* Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov

Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

* MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ