Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Martin Habovštiak

Medzinárodné projekty

* ReBuilt - -

Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

Doba trvania: 1.4.2023 - 1.6.2026
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé


Národné projekty

* MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ