Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Mária Omastová DrSc.

Medzinárodné projekty

* BLACKSENS - BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.

EsSENce - EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.

HISTRATE - Pokročilé kompozity zaťažené vysokým napätím: cesta k certifikácii po analýze

Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis

Doba trvania: 25.10.2022 - 24.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.


Národné projekty

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ