Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. PhDr. Erika Brtáňová CSc.

Národné projekty

* LIPCES - Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku

Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.

* SLAVMYT - Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov

Mythological conceptions about the world in the narrative sources in Slovakia in the system of Slavic linguistic and cultural relations

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šašerina Svetlana PhD.

* Prekusvet - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. Storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bednárová Katarína CSc.

Prekusvet - PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

SlovKa19 - Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Slovak preach literature in the 19th century

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

* Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach

Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota D.Phil.

* Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.

Celkový počet projektov: 7

Poznámka: * spoluriešiteľ