Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

Rok narodenia: 1962
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor archívnictvo (1982 – 1986)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1997 (CSc.), 2005 (Doc.)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 18. a 19. storočia, výskum žánrov, náboženská a nábožensko-vzdelávacia tvorba
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk, anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1986
Priebeh pracovných pozícií:
2007 - 2015: zástupkyňa riaditeľky ústavu