Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Viet Tran PhD.

Medzinárodné projekty

iMagine - Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

EOSC Beyond - EOSC Beyond: pokrok v inováciách a spolupráci v oblasti výskumu

EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research

Doba trvania: 1.4.2024 - 31.3.2027
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

EuroScienceGatew - využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR

leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.

SIESTA - Zabezpečené interaktívne prostredia pre analýzu citlivých údajov

Secure Interactive Environments for SensiTive data Analytics (SIESTA)

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tran Viet PhD.


Národné projekty

* Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ