Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Anna Falisová CSc.

Národné projekty

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Falisová Anna CSc.

* Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ