Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Oľga Pecháňová DrSc.

Národné projekty

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Centre for biomedical research - BIOMEDIRES - II. stage

Doba trvania: 12.3.2020 - 11.3.2024
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

* Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu

The effect of aging and hypertension on experimental myocardial infarction

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cebová Martina PhD.

BIOVID-19 - Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)

Development of biomodels to improve efficiency assessment of drugs and substances that have the potential to treat COVID-19 (BIOVID-19)

Doba trvania: 9.6.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Regionálny operačný program
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Pecháňová Oľga DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ