Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Soňa Čačányiová PhD.

Národné projekty

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzínkonvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čačányiová Soňa PhD.

* ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.

* Mezenterický perivaskulárny tuk a jeho špecifická úloha v regulácii črevnej cirkulácie u potkana pri rôznych režimoch príjmu potravy

Mesenteric perivascular fat and its specific role in regulation of intestinal circulation in rats with different feeding regimens

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemančíková Anna PhD.

* HNOSES - Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.

* Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu

Vazoactive effects of hydrogen sulphide signalling pathway and its interaction with nitric oxide in different animal models of metabolic syndrome

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Berényiová Andrea PhD.

Celkový počet projektov: 5

Poznámka: * spoluriešiteľ