Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela - ELBEL, Petr - PAPSONOVÁ, Mária. Eberhard Windecke I. : Pamätihodnosti z čias panovania cisára Žigmunda. Recenzenti: Antonín Kalous, Vincent Múcska. Vydanie prvé. Budmerice : Vydavateľstvo RAK, 2023. 295 s. ISBN 978-80-85501-91-9 Typ: AAB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Corpus more regio curatum. When a king dies: Medieval post-mortem care of the body. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2023, roč. 17, č. 1, s. 59-75. (2022: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/forhist.2023.17.1.5 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku. VEGA 2/0089/20 : Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén) Typ: ADNB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela - GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa. Stopy stredoveku : rozhovory o ľuďoch temnej doby. Odborná spolupráca: Vincent Múcska. Vydanie prvé. Bratislava : N Press, s. r. o., 2023. 235 s. ISBN 978-80-8230-163-5 Typ: BAB
  Citácie:
  [6] HARVÁT, M. Musíme sa porozprávať o stredoveku. In KNIŽNÁ REVUE, 2023, roč. 33, č. 9, s. 22. ISSN 1210-1982
  [6] MAČOR, D. Stopy stredoveku. In MEDZIKNIHAMI.SK, 2023, 9.7.2023, nestránkované, ISSN 2454-0188, [cit. 2023-07-19]. Dostupné na internete: https://medziknihami.sk/clanky/stopy-stredoveku/
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. (Ne)mravy na kráľovskom dvore : životný štýl na dvoroch uhorských Jagelovcov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 79-87. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
 • GÁLIS, Tomáš - GURA DORIČOVÁ, Denisa - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historička Dvořáková: Ľudia v stredoveku verili rôznym hlúpostiam, ale deje sa to aj dnes. In Denník N, 2023, 27. máj. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3396160/historicka-dvorakova-ludia-v-stredoveku-verili-roznym-hlupostiam-ale-deje-sa-to-aj-dnes/?ref=list Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus