Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Viliam Čičaj CSc.

Národné projekty

* Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bada Michal PhD.

* CHRONUM - Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

* Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Duchoňová Diana PhD.

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 6

Poznámka: * spoluriešiteľ