Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Marek Kočík

Národné projekty

* Gradientné mikro/nano kompozity s Al matricou pripravené spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Gradient micro / nano composites with Al matrix prepared by pulsed electric current sintering

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Puchý Viktor PhD.

* BIORES - Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg

Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ballóková Beáta PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ