Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Jozef Novák DrSc.

Národné projekty

Fotonické laboratórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch

Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.

Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne

Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef DrSc.

* Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky

Contact engineering for advanced materials and devices

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar DrSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ