Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Vince Kážmérová PhD.

Národné projekty

* CYKLY - Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

Elucidating the molecular mechanisms and metabolic regulation of substrate cycles

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

* BIOFLEX - Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ