Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Jozef Bilský, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BILSKÝ, Jozef. Špecifiká substantívnej deklinácie v severošarišských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu. In Varia 31 : zborník príspevkov z 31. kolokvia mladých jazykovedcov (Danišovce 30.11. – 1.12.2022). Ed. Lucia Jasinská. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2024, s. 6-14. ISBN 978-80-574-0295-4. (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.. Kolokvium mladých jazykovedcov) Typ: AFD
  • BILSKÝ, Jozef. Čo je inovatívne v slovanskej dialektológii? In Slavica Slovaca, 2024, roč. 59, č. 1, s. 194-196. (2023: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0037-6787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2024.1.23 (VEGA č. 2/0114/22 : Slovník slovenských nárečí IV.) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus