Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Jozef Bilský, PhD.

JOZEF BILSKÝ

Narodil sa v Bardejove, kde v roku 2009 zmaturoval na Gymnáziu Leonarda Stöckela. Po maturite nastúpil na Filozofickú a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Tam v roku 2012 ukončil medziodborové štúdium geografie – slovenského jazyka a literatúry obhajobou bakalárskej práce Prozodické javy vo východoslovenských nárečiach pod vedením PhDr. Ivety Bónovej, PhD. V roku 2014 obhájil diplomovú prácu Súčasný stav používania nárečia v Dlhej Lúke pod vedením doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD. v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov slovenského jazyka a literatúry – geografie. V tom istom roku nastúpil na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra – študijný program slovenský jazyk – so zameraním na dialektológiu a dejiny jazyka, ktoré ukončil v roku 2019 obhajobou dizertačnej práce Pádový synkretizmus vo východoslovenských nárečiach pod školením prof. PhDr. Júlie Dudášovej, DrSc. V roku 2017 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove obhájil rigoróznu prácu Severošarišská archaická enkláva menom Hažlín, ktorú napísal pod vedením PhDr. Petra Karpinského, PhD. V školskom roku 2017/2018 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Inštitúte ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v nasledujúcom školskom roku (2018/2019) ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Košiciach. Po ukončení doktorandského štúdia nastúpil na pozíciu lektora slovenského jazyka a kultúry na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde bol zamestnaný do roku 2021. Rovnakej činnosti sa venoval aj v rokoch 2021 – 2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2023 pôsobí ako vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. na dialektologickom oddelení ako spoluautor pripravovaného Slovníka slovenských nárečí IV .