Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Lucia Kopčanová

Medzinárodné projekty

* Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.


Národné projekty

* Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ