Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Mgr. Vadym Zurnadzhy PhD.

Národné projekty

* INNOVATTOOLS - Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve

Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

* 00099 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.

* Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu

Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Falat Ladislav PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ