Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Zdena Krnáčová PhD.

Národné projekty

ECOTOUR - Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu

Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism

Doba trvania: 1.1.2021 - 12.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krnáčová Zdena PhD.

* Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrovodská Marta PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ