Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita** - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. The approach to typology of the biocultural landscape in Slovakia. In Environmental Management, 2022, vol. 70, iss. 5, p. 746-762. (2021: 3.644 - IF, Q3 - JCR, 0.844 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 0364-152X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00267-022-01695-8 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] CIEPLOK, A. - KRODKIEWSKA, M. - FRANIEL, I. - STARZAK, R. - SOWA, M. - SPYRA, A. The Role of Habitat Protection in Maintaining the Diversity of Aquatic Fauna in Rural and Industrial Areas. In WATER, 2022, eISSN : 2073-4441, vol. 14, no. 23, article number 3 983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14233983., Registrované v: WOS
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František. Hodnotiaci manuál kvalifikácie Špecialista ochrany prírody za sektor Voda a životné prostredie [Evaluation manual for the Nature Protection Specialist qualification for the Water and Environment sector]. Košice : Asseco Central Europe, 2022. 82 s. Typ: AGI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Conflicts in the utilisation of Slovakia´s agricultural land [Konflikty využívania poľnohospodárskej krajiny Slovenska]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 26. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠPULEROVÁ, Jana - PISCOVÁ, Veronika - MELICHER, Jakub - HREŠKO, Juraj. Landscape-ecological plan as a tool for management of Biosphere reserves [Krajinno-ekologický plán ako nástroj pre manažment biosférických rezervácií]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 65. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj - CELER, Slavomír - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta - MELICHER, Jakub - BEZÁK, Peter - GAJDOŠ, Peter. The Tatra Biosphere Reserve as an educational site [Biosférická rezervácia Tatry ako náučná lokalita]. In Future-ready geography : Annual Eurogeo conference 2023. - Krakow : Pedagogical University of Krakow, 2023, p. 69. (Future-ready geography : conference) Typ: GII
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - DOBROVODSKÁ, Marta. Examples of assessment high diversity landscape feature [Príklady hodnotenia prvkov zvyšujúcich diverzitu krajiny]. In Landcape and society in the context of globalisation. - Bratislava : Institute of Landcape Ecology SAS, 2023, p. 67. ISBN 978-80-89325-31-3. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-abtracts_Symposium_2023.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. Landscape and society in the context of globalisation : 19th International landscape ecological symposium) Typ: AFH
 • VOJTEKOVÁ, Jana - TIRPÁKOVÁ, Anna - PETROVIČ, František - IZAKOVIČOVÁ, Zita - VOJTEK, Matej**. Spatial analysis of historical objects with defensive function in Slovakia [Priestorová analýza historických objektov s obrannou funkciou na Slovensku]. In Geocarto International, 2022, vol. 37, iss. 25, pp. 7556-7579. (2021: 3.450 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1010-6049. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1978561 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.1] XU, Z.H. - TIAN, G.H. - WEI, K.L. - MA, Y.H. - ZHANG, S.M. - HUANG, Y.M. - YAO, X.J. The Influence of Environment on the Distribution Characteristics of Historical Buildings in the Songshan Region. In LAND, eISSN 2073-445X, 2022, vol. 11, no. 11, article number 2 094. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11112094., Registrované v: WOS
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus