Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Prof. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Krajinná ekológia (krajinné plánovanie, integrovaný manažment krajiny, územný systém ekologickej stability, zelená infraštruktúra, ekosystémové služby), environmentálna politika (trvalo udržateľný rozvoj, agroenvironmentálne schémy, SEA, EIA), regionálna geografia (typizácia a typológia krajiny, diverzita krajiny) a sociologický prieskum.