Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

MSc. Yaroslav Syrota PhD.

Národné projekty

* EpiRodent - Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.

* Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska

Epidemiology, genetic variability and health risk of zoonotic parasites Toxoplasma gondii and Toxocara spp. in urban and rural ecosystems of Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Antolová Daniela DrSc.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Syrota Yaroslav PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ