Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., po gymnaziálnom štúdiu v Bratislave absolvovala štúdium práva v roku 1987 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 188 urobila rigoróznu skúšku a po nástupe na miesto asistentky Katedry obchodného a hospodárskeho práva aj doktorandské štúdium. Na právnickej fakulte Univerzity Komenského pôsobila postupne na miestach asistentky, odbornej asistentky a od roku 2002 docentky až do roku 2006. Neskôr pôsobila ako docentka a niekoľko rokov aj ako vedúca Ústavu súkromného práva na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy. Od roku 2018 pôsobí ako docentka na Katedre občianskeho a obchodného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Bola ministerkou spravodlivosti a poslankyňou Národnej rady SR. Okrem rôznorodých aktivít poradného charakteru, príležitostnej činnosti rozhodcu je aktívna najmä v legislatívnej činnosti, najmä v oblasti obchodného práva, či už ako členka pracovných skupín alebo Legislatívnej rady vlády SR. Participuje na rekodifikácii súkromného práva ako vedúca pracovnej skupiny pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností. Venuje sa obchodnému právu, v súčasnosti najmä právu obchodných spoločností a problémom hroziaceho úpadku a úpadku obchodných spoločností, osobitne z hľadiska zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností.